Thành viên Caritas mới nơi giáo xứ Bàng Ba và Lý Nhân