Ngày: Tháng Mười Một 3, 2017

Lm. Giuse Đặng Anh Việt

Lm. Giuse Đặng Anh Việt  Chính xứ Thiện Mỹ Sinh năm: 1982 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

Lm. Luca Nguyễn Văn Trì

Lm. Luca Nguyễn Văn Trì  Chính xứ Gò Cáo Sinh năm: 1981 Lễ quan thầy: 18/10 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Gò Cáo, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Lm. Giuse Trần Văn Thu

 Lm. Giuse Trần Văn Thu  Chính xứ Bói Kênh Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Bói Kênh, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho

Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho  Chính xứ Bích Trì Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Bích Trì, Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

Lm. Giuse Trần Hữu Nam

Lm. Giuse Trần Hữu Nam  Chính xứ Lỗ Xá Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Lỗ Xá, Yên Phú, Ý Yên, Nam Ðịnh

Lm. Giuse Trần Ngọc Long

Lm. Giuse Trần Ngọc Long  Chính xứ Chuyên Mỹ Sinh năm: 1981 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhờ thờ Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh  Chính xứ Từ Châu Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam  Chính xứ Sở Hạ Sinh năm: 1982 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy

Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Quốc Huy  Chính xứ Phú Ốc Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 3/12 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định

Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn

Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn  Chính xứ Xuy Xá Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 19/10/2017 Đ/c: Nhà thờ Xuy Xá, Thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

Scroll to Top