Ngày: Tháng Mười Một 17, 2021

Xây dựng hòa bình

Chính vì hai chữ Hoà Bình cứ lặp đi lặp lại với tôi như thế, nên tôi đã quyết định chọn khẩu hiệu cho đời linh mục của tôi là: Phúc thay ai xây dựng hoà bình.

Scroll to Top