Các hình thức chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo là gì? – Cùng nhau học giáo lý

550. Hỏi: Các hình thức chính yếu của kinh nguyện Kitô giáo là gì?

Thưa: Ðó là chúc tụng và thờ lạy, xin ơn và chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi. Thánh lễ chứa đựng và diễn tả tất cả các hình thức cầu nguyện này.

551. Hỏi: Lời kinh chúc tụng là gì?

Thưa: Lời kinh chúc tụng là lời con người đáp lại các hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Ðấng Toàn Năng, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta trước và ban tràn đầy hồng ân của Ngài cho chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top