ỦY BAN BÁC ÁI – XÃ HỘI

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Giám đốc, phó Giám đốc, Thư ký, Thủ quỷ

2. CARITAS GIÁO HẠT: Chính Tòa, Phú Xuyên, Phủ Lý, Lý Nhân, Nam Định, Thanh Oai, Mỹ Đức – Hòa Bình

3. CÁC NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI: Ve Chai, Bảo vệ sự sống kiêm đặc trách Y tế cộng đồng, Bữa cơm yêu thương, HIV/AIDS, Mục vụ người nghèo

4. CARITAS GIÁO XỨ: HIV/AIDS, Bảo vệ sự sống, Y tế cộng đồng, Chương trình khác, Mục vụ người nghèo, Khuyết tật, Khuyến học, Ve chai, Hũ gạo tình thương, Lợn nhựa tiết kiệm, Nhà tình thương

Scroll to Top