Học giáo lý

Nhân đức là gì? – Cùng nhau học giáo lý

Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. “Mục đích của một đời sống nhân đức là trở nên giống Thiên Chúa” (thánh Grêgôriô thành Nyssa). Có những đức tính nhân bản và những nhân đức đối thần.

Những quy tắc mà lương tâm luôn phải theo – Cùng nhau học giáo lý

375. Hỏi: Ðâu là những quy tắc mà lương tâm luôn phải theo? Thưa: Có ba qui tắc căn bản: 1) Không bao giờ được làm điều xấu để đạt tới điều tốt; 2) Luật vàng: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” …

Những quy tắc mà lương tâm luôn phải theo – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm luân lý? – Cùng nhau học giáo lý

373. Hỏi: Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm luân lý? Thưa: Phẩm giá con người đòi hỏi sự ngay thẳng của lương tâm luân lý, có nghĩa là lương tâm phải phù hợp với điều công chính và tốt lành dựa theo lý trí và Lề luật của Thiên Chúa. Căn cứ …

Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm luân lý? – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Lương tâm luân lý là gì? – Cùng nhau học giáo lý

Hiện diện trong sâu thẳm lòng người, lương tâm luân lý là một phán đoán của lý trí, vào lúc cần thiết, thúc đẩy con người làm lành lánh dữ. Nhờ lương tâm luân lý, con người nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi sẽ làm hay đã làm, và đảm nhận trách nhiệm về hành vi đó. Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm luân lý, con người khôn ngoan có thể nghe được tiếng Thiên Chúa nói với mình.

Scroll to Top