ủY bAN ƠN GỌI

“Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39, câu 8a và 9b)

TIN MỚI NHẬN

VIDEO LIÊN QUAN

Lên đầu trang