TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

Tin Mới Nhận

Hội Thánh, là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), “đã lãnh nhận từ các Tông Đồ mệnh lệnh long trọng của Đức Ki-tô là phải loan báo chân lý cứu độ”.

“Hội Thánh phải loan báo các nguyên tắc luân lý trong mọi thời và ở mọi nơi, kể cả các nguyên tác về trật tự xã hội, cũng như phải phán đoán về tất cả các thực tại nhân sinh,

trong mức độ mà các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ của các linh hồn đòi hỏi.” 

– Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2032 –

“Ở đâu có Đức Ki-tô Giê-su, ở đó có Hội Thánh Công Giáo”

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a

(Trích trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 830)

Lên đầu trang