Linh Mục Đoàn

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải Phó xứ Hoàng Nguyên Sinh năm: 1982 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Tri Thuỷ – Phú Xuyên – Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Duy Giáp

Lm. Giuse Vũ Duy Giáp Phó xứ Sở Kiện Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Lm. Gioan Phạm Văn Đát

Lm. Gioan Phạm Văn Đát Phó Ban Truyền Thông Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Chính tòa, 1 Nhà thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Lm. Giuse Phạm Văn Thế Phó xứ Bút Đông Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/9 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Tân Lang, Tân Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng Phó xứ Nam Định Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng Phó xứ Thạch Bích Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp Phó xứ Đồng Bào Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Lm. Giuse Vương Văn Đủ Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ An Tập – Bình Lục -, Hà Nam

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Lan Mát – Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao Phó xứ Bảo Long Sinh năm: 1990 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

Scroll to Top