CÁC ĐẤNG TỬ VÌ ĐẠO

Danh Sách Các Thánh Tử Đạo Đã Mục Vụ Tại TGP Hà Nội

logo-tu-dao

Ghi chú: Danh sách các Thánh Tử đạo Tổng Giáo phận Hà Nội nêu trên được lấy ra từ danh sách 117 Thánh Tử đạo Việt Nam ghi trong Sắc phong thánh, ký ngày 11/02/1991 tại Vatican. Vì vậy, ở nơi này nơi khác, nếu có việc nhầm lẫn tên các ngài thì cần phải điều chỉnh lại cho đúng với Sắc phong thánh do Tòa Thánh công bố.

THEO VĂN KIỆN HẬU CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
PHẦN PHỤ LỤC

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

GIÁM MỤC VÀ LINH MỤC

1. Thánh Giu-se An – Giám mục Tây Ban Nha

2. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp

3. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục TBN

4. Thánh Ða-minh  Minh – Giám mục TBN

5. Thánh Tê-pha-nô Thể – Giám mục Pháp

6. Thánh Va-len-ti-nô Vinh – Giám mục TBN

7. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục TBN

8. Thánh Clê-men-tê Y – Giám mục TBN

9. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp

10. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục TBN

11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục

12. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục

13. Thánh Vicentê Nguyễn Thế Ðiểm – LM

14. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp

15. Thánh Giu-se Du – Linh mục Pháp

16. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục

17. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục

18. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục

19. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – LM

20. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục

21. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục

22. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục

23. Thánh Gio-an Hương – Linh mục Pháp

24. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục

25. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục

26. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục

27. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – LM

28. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục

29. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp

30. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục

31. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục

32. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục

33. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục

34. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục

35. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục

36. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – LM

37. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục

38. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục

39. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục

40. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp

41. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục

42. Thánh Gio-an Tân – Linh mục Pháp

43. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN

44. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục

45. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục

46. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục

47. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục

48. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – LM

49. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục

50. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục

51. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục

52. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục

53. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục

54. Thánh Gio-an Ven – Linh mục Pháp

55. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục

56. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh – LM

57. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục

58. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục

GIÁO DÂN

75. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ

76. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ

77. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng

78. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân

79. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ

80. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân

81. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ

82. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân

83. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ

84. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân

85. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia

86. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân

87. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ

88. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ

89. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân

90. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc

91. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án

92. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ

93. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân

94. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân

95. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng

96. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân

97. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân

98. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân

99. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân

100. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ

101. Thánh Mát-thêu Nguyễn V Phượng – Trùm họ

102. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ

103. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng

104. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân

105. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ

106. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ

107. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội

108. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng

109. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ

110. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân

111. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân

112. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ

113. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội

114. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân  

115. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân

116. Thánh An-rê Tường – Giáo dân

117. 

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục

Xin nói thêm: Ngoài 117 thánh tử đạo trên đây, ngày 5/03/2000, cũng Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn phong chân phúc cho thầy giảng An-rê Phú Yên. Chân phúc An-rê Phú Yên sinh tại tỉnh Phú Yên năm 1625. Rửa tội năm 15 tuổi, cùng lúc với bà mẹ góa và các anh chị, do chính cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644.

CÁC THẦY GIẢNG - CHỦNG SINH

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng

Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng

Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng

Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng

Thánh

Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh

Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng

Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng

Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng

Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng

Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng

Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng

Scroll to Top