Bài giảng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đầu năm 2019 – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Tòa sáng ngày 01/01/2019: