Cầu nguyện có vai trò gì trong sứ vụ của các tiên tri? – Cùng nhau học giáo lý

538. Hỏi: Trong Cựu Ước, nhà vua và đền thờ có liên quan gì đến cầu nguyện?

Thưa: Kinh nguyện của Dân Thiên Chúa được phát triển dưới bóng Nhà Chúa – bên Hòm bia Giao ước, rồi nơi Ðền thờ – nhờ sự hướng dẫn của các vị Mục tử. Trong số đó, có Ðavít, là vị vua “được đẹp lòng Thiên Chúa”, là người mục tử cầu nguyện cho dân của mình. Lời cầu nguyện của ông là mẫu mực cho kinh nguyện của dân, vì lời này luôn gắn bó với lời hứa của Thiên Chúa, được dâng lên với lòng tin tưởng yêu kính đối với Ðấng là Vua và là Chúa duy nhất.

539. Hỏi: Cầu nguyện có vai trò gì trong sứ vụ của các tiên tri?

Thưa: Nhờ cầu nguyện, các tiên tri tìm được ánh sáng và sức mạnh để thúc đẩy dân chúng tin tưởng và hoán cải tâm hồn. Các ngài sống trong sự thân mật sâu xa với Thiên Chúa và chuyển cầu cho anh em của mình, là những người được các ngài loan báo điều họ đã thấy và đã nghe từ nơi Thiên Chúa. Ông Êlia là tổ phụ các tiên tri, nghĩa là những người tìm kiếm Tôn nhan Thiên Chúa. Trên đỉnh Carmel, ông đã giúp cho dân chúng quay về với đức tin, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa, Ðấng ông cầu khẩn: “Xin đáp lời con, lạy Chúa, xin đáp lời con” (1 V 18,37).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top