Chúa nhật lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô – Năm B

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly trước khi tự hiến chịu tử nạn và Phục Sinh, thiết lập một giao ước mới thay thế giao ước cũ thời ông Môisê, để nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ. Như vậy Thánh Thể là trung tâm điểm đời sống của chúng ta, luôn chi phối mọi hoạt động của chúng ta, là cơ quan đầu não điều khiển chúng ta sống trong mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa và với mọi người, vì trong bí tích Thánh Thể chúng ta không chỉ nên một với Thiên Chúa, nhưng còn với anh chị em của mình nữa, như Thánh Phaolô đã từng nói: tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh, vì thế, chúng ta làm nên một thân mình. Thân mình mầu nhiệm này sẽ được sống nhờ sức sống của Chúa Kitô là chính Chúa Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy dọn lòng trong sạch, hầu xứng đáng tham dự yến tiệc Mình và Máu Chúa Giêsu trong thánh lễ này.

Ca nhập lễ

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đã chảy ra.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Ðáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa

Hoặc đọc: Alleluia

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.

Xướng: Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. 

Bài Ðọc II: Dt 9, 11-15

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống, không có gì bất ngờ và thú vị cho bằng tình yêu. Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài trong việc sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa. Đặc biệt bí tích Thánh Thể là cách thế biểu lộ tình yêu cao quí và tuyệt vời nhất. Với lòng tạ ơn và yêu mến, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Chúng tôi xin thi hành mọi Lời Chúa đã phán” Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục phải là người đi tiên phong trong việc tuân giữ giới luật Chúa truyền, hầu trở nên đòn bẩy thúc giục mọi tâm hồn noi theo.

2. “Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng Tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai”.- Xin cho các nguyên thủ quốc gia, khi muốn cho nhân dân được hạnh phúc, hãy tìm về với Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô.

3. “Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu ?” Xin cho mọi Kitô hữu mỗi ngày biết chuẩn bị tâm hồn, dành làm phòng tiệc ly, để cùng nhau chia sẻ bánh hằng sống là Chúa Giêsu, Chiên Vượt Qua đích thực.

4. “Sau khi hát Thanh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu’’.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ, một khi đã được tiếp rước Chúa là nguồn sức sống, cũng can đảm bước theo Chúa vào cuộc khổ nạn Thiên Chúa Cha dành cho, vì “ ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

Chủ sự:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể, Chúa là lương thực đời này, và là nơi an nghỉ cho chúng con ở đời sau. Xin Chúa liên kết chúng con nên một trong Chúa, để một ngày kia tất cả được quây quần bên nhau quanh bàn tiệc Nước Trời, Chúa hằng sống…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích nhiệm mầu, đem lại cho Hội Thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Thánh Thể

Ca hiệp lễ

Chúa phán:” Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Hãy nhận lấy mà ăn! – Lễ kính Mình và Máu Chúa Ki-tô 2024 – Năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Mình và Máu của Giao Ước – Suy niệm Lễ Mình Máu Cực Thánh Chúa Giêsu – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Bánh Rượu sau truyền phép là chính Mình Máu Chúa Kitô – Suy niệm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-Tô năm B – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Chúa Giêsu trao ban sự sống – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – năm B – Jos. Vinc. Ngọc biển

Này là Mình Ta. Này là Máu Ta – Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ Corpus Christi – Mình Máu Thánh Chúa

Các bài suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Chủ giải Tin mừng Chúa nhật kính Mình Máu Chúa Giêsu

Lời nguyện tín hữu lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (02/06/2013)

Chú giải và suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa

Tặng phẩm thần linh – suy niệm lễ Mình Máu Chúa Kitô

Của ăn đàng – Suy niệm lễ kính Mình Máu Chúa Kitô

Chúa ở cùng con – Suy niệm lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-Tô – 22 bài suy niệm năm A

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Lên đầu trang