Chúa Thánh Thần có vai trò gì trong việc cầu nguyện của chúng ta? – Cùng nhau học giáo lý

Hỏi: Chúa Thánh Thần có vai trò gì trong việc cầu nguyện của chúng ta?

Chúa Thánh Thần là bậc Thầy nội tâm của kinh nguyện Kitô giáo và “chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26), nên Hội thánh khuyến khích chúng ta kêu cầu và van nài trong mọi hoàn cảnh: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!”.

562Hỏi: Kinh nguyện Kitô giáo dâng lên Ðức Maria nhằm ý hướng gì?

Thưa: Vì sự cộng tác độc đáo của Ðức Maria vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, nên Hội thánh yêu thích kêu cầu Mẹ và cùng cầu nguyện với Mẹ, vì Mẹ là người cầu nguyện tuyệt hảo, nhờ đó cùng với Mẹ chúng ta tôn vinh và kêu cầu Chúa. Thật vậy, Ðức Maria chỉ “đường” cho chúng ta, con đường ấy chính là Con của Mẹ, Ðấng Trung Gian duy nhất.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top