Đức công chính của người người môn đệ Chúa – Chúa nhật VI Thường niên A – Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Mt 5,17-35

Lời Chúa nơi bài đọc I, trích từ sách Đức Huấn Ca hôm nay mạc khải cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn con người chúng ta ăn ở đạo đức, công chính, thánh thiện: “Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội” (Hc 15,20).

Cái đức và sự công chính mà Thiên Chúa muốn con người phải ăn ở như thế nào?

Nơi bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trả lời thay cho chúng ta rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn những kinh sư và người pharisêu, anh em sẽ không được vào Nước Trời.”

Nhưng thế nào là ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu?

Cũng nơi bài Tin mừng chính Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn thực hành như sau:

– Dựa vào điều răn thứ năm, Chúa Giêsu bảo rằng: Anh em đã nghe Luật dạy người xưa: “Chớ giết người, ai giết người đáng bị đưa ra toà. Còn Thày, Thày bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà…”

– Dựa vào điều răn thứ sáu và điều răn thứ chín, Chúa Giêsu bảo rằng: Anh em đã nghe Luật dạy: “Chớ ngoại tình. Còn Thày, Thày bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi”.

– Dựa vào điều răn thứ hai và điều răn thứ tám, Chúa Giêsu phán rằng: Anh em còn nghe Luật dạy người xưa: “Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Chúa. Nhưng Thày, Thày bảo cho anh em biết: Đừng thề chi cả. Nhưng hễ ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Từ những chỉ dẫn thực hành trên, chúng ta thấy Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải kiểm soát những tư tưởng và cảm xúc trước khi đưa đến hành động bên ngoài; nhất là bằng kiểu nói phóng đại, nhấn mạnh “móc mắt” hay “chặt tay”, Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát, quyết liệt với tội lỗi, không thể sống chung với nó, phải hoàn toàn loại trừ nó, càng sớm càng tốt.

Theo gương Chúa Giêsu, trong Kinh Thú Nhận, Giáo Hội luôn dạy rằng: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…”

Khi dạy chúng ta như vậy, Giáo Hội theo gương Chúa Giêsu đòi chúng ta phải ăn ở công chính hơn những người anh chị em không cùng niềm tin đang sống trong thời đại chúng ta. Nếu chúng ta không công chính hơn họ, chúng ta không xứng đáng là môn đệ Chúa ở đời này và mai sau chẳng thể được vào Nước Trời hưởng phúc thanh nhàn đời đời.

Lạy Chúa, xin giúp con thực hành được đức công chính như Chúa đòi hỏi. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top