Đức Giám mục Jean-Pierre-Alexandre Marcou, M.E.P. †

Giám mục Jean-Pierre-Alexandre Marcou, M.E.P. †

Giám Mục hiệu tòa Lysias

Nguyên Giám mục Phát Diệm

Sinh: 10/5/1857 – Lunel, France

Chịu chức Phó tế: 20/9/1879 – Hội Thừa Sai Paris

Chịu chức linh mục: 21/12/1879 – Hội Thừa Sai Paris

Được chọn Phó Đại Diện Tông Tòa của Tây Đàng Ngoài: 18/4/1895

Chịu chức Giám mục: 15/10/1895 – Giám Mục hiệu tòa Lysias

Được chọn Đại Diện Tông Tòa Tonkino Marittimo: 16/4/1901

Nhận Địa phận: 8/2/1902 – Đại Diện Tông Tòa  Tonkino Marittimo

Nghỉ hưu: 20/10/1935 – Đại Diện Tông Tòa Phát Diệm

Qua đời: 7/12/1939 – Nguyên Giám mục Phát Diệm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top