Đức Giám Mục Lô-ren-sô Chu Văn Minh

“Phục vụ trong đức ái”

Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội (15/10/2008 – 26/01/2019)
Giám mục hiệu tòa Thinisa in Numidia

Sinh ngày 27/12/ 1943 tại Nam Ðịnh

Chịu chức linh mục ngày 10 /6/ 1994

Được chọn Giám mục phụ tá TGP Hà Nội ngày 15 /10/ 2008

Chịu chức Giám mục ngày 05 /12/ 2008 

Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ nhiệm: 26/01/2019

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top