Đức Giám mục Lôrensô Chu Văn Minh

“Phục vụ trong đức ái”

Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội (15/10/2008 – 26/01/2019)
Giám mục hiệu tòa Thinisa in Numidia

Sinh: 27/12/ 1943 – Nam Ðịnh

Chịu chức linh mục: 10 /6/ 1994

Được chọn Giám mục phụ tá TGP Hà Nội: 15 /10/ 2008

Chịu chức Giám mục: 5 /12/ 2008 

Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ nhiệm: 26/01/2019

Tiểu Sử

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top