Giáo xứ Bích Trì

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

Quan thầy: 

Số giáo dân: 500 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Vũ Ngọc Tho

Post Views: 12

Các Giáo Hạt

Scroll to Top