Giáo xứ Giang Xá

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.200 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hải

Linh mục giúp xứ: Gio-an Nguyễn Văn Hải, CMF

Scroll to Top