Giáo xứ Nghĩa Ải

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Thôn Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Thành lập: Giáo xứ được tách ra từ Giáo xứ Đồng Chiêm năm 1918

Quan thầy: Sinh nhật thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 7.510 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Vũ Đình Du

Linh mục phó xứ: Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top