Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lỷ
Địa chỉ: Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
Thành lập:
Quan thầy: Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm (08/12)
Tước hiệu nhà thờ: 
Số giáo dân: 5.133 nhân danh
Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn
Linh mục phó xứ: Giu-se Vũ Duy Giáp (Đặc trách TTHH Sở Kiện)
Linh mục phó xứ: Giu-se Vũ Văn Thoan (Thường trực Khắc Cần)

Scroll to Top