Giáo xứ Thái Hà

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Thành lập: năm 1939

Quan thầy: Thánh An-phong-sô (01/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 3.122 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hội, C.Cs.R

 

GIỜ LỄ:

– Ngày thường: 5h30 và 18h30

– Thứ Bảy: 5h30, 9h00, 12h00, 19h00

– Chúa Nhật: 5h30, 8h00, 10h00, 16h00 (Thiếu nhi),
    18h00 và 20h00

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Nhà thờ xây dựng năm 1935. Tu bổ năm 2002.

Cơ sở trong Giáo xứ:

* Thánh đường và nhà xứ hiện nay là một phần của DCCT HN.

* Bệnh viện Đống Đa nguyên là DCCT HN.

Những biến cố đặc biệt trong lịch sử Giáo xứ:

* 1928: Thành lập DCCT HN.

* 1930: Xây dựng Tu viện DCCT, nay là Bệnh viện Đống Đa.

* 1935: Khánh thành Đền Đức Mẹ HCG, nay là nhà thờ Thái Hà.

* 1954: Tu viện còn lại 3 linh mục và 2 tu sĩ. Giáo dân hầu hết di cư vào Nam. Giáo xứ chỉ còn lại khoảng 200 người.

Scroll to Top