Hạnh các thánh

THÁNG 1 THÁNG 2THÁNG 3 THÁNG 4THÁNG 5THÁNG 6THÁNG 7THÁNG 8THÁNG 9THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12

Ngày 01/01: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

Ngày 02/01: Thánh Basile Cả (330-379) và Thánh Gregoire thành Naziance (330-390) – Giám mục tiến sĩ hội thánh

Ngày 07/01: Thánh Raymond de Penyafort – Linh mục

Ngày 07/01: Thánh Giuse Trần Văn Tuân – Giáo Dân (1825-1859)

Ngày 13/01: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm – Chánh Án (1780-1859)

Ngày 13/01: Thánh Giuse Phạm Trọng Tả – Chánh Tổng (1800-1859)

Ngày 13/01: Thánh Luca Phạm Trọng Thìn – Chánh Tổng (1820-1859)

Ngày 13/01: Thánh Hilaire – Giám mục, Tiến sĩ hội thánh

Ngày 17/01: Thánh Antoine – Đan viện phụ (251-356)

Ngày 21/01: Thánh Agnès (Inê) – Trinh nữ, Tử đạo

Ngày 22/01: Thánh Vincent – Phó tế, tử đạo

Ngày 22/01: Thánh Matthêu Anphong Leziniana (Đậu) – Linh Mục (1702-1745)

Ngày 22/01: Thánh Phanxicô Gil de Federich (Tế) – Linh Mục (1702-1745)

Ngày 24/01: Thánh Francois De Sales – Giám mục và Tiến sĩ Hội thánh

Ngày 25/01: Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Ngày 26/01: Thánh Timôthê và Titô – Giám mục

Ngày 28/01: Thánh Thomas D’Aquin – Linh mục, Tiến sĩ hội thánh

Ngày 31/01: Thánh Gioan Bosco – Linh mục

Ngày 30/01: Thánh Tôma Khuông – Linh mục (1780-1860)

THÁNG 2

Ngày 02/02: Thánh Gioan Thêôphan Vénard Ven – Linh Mục (1829-1861)

Ngày 05/02: Thánh Agata – Trinh nữ, Tử đạo

Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn, Tử đạo

Ngày 10/02: Thánh Scholastica, Trinh nữ

Ngày 11/02: Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 13/02: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc – Linh Mục (1830-1859)

Ngày 14/02: Thánh Cyrillô, đan sĩ và Thánh Méthôđô, giám mục

Ngày 22/02: Lập tông tòa thánh Phêrô

Ngày 23/02: Thánh Polycarpe – Giám mục, tử đạo

THÁNG 3

Ngày 04/03 – Thánh Casimir (Ca-xi-mia) (1458 – 1484)

Ngày 07/03 – Thánh Perpêtua và Phêlixita, tử đạo

Ngày 08/03 – Thánh Gioan Thiên Chúa – Tu sĩ (1494 – 1550)

Ngày 09/03: Thánh Phanxica Rôma – Nữ tu (1384 – 1440)

Ngày 11/3: Thánh Đa Minh Cẩm – Linh mục (+ 1859)

Ngày 17/03: Thánh Patrice – Giám mục (385 – 461)

Ngày 18/03: Thánh Cyrille thánh Gieerrusalem (315 – 387)

Ngày 19/03: Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Ngày 23/03: Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục

THÁNG 4

Ngày 02/04: Thánh Phan-xi-cô Phao-lô – Ẩn tu (khoảng 1416 – 1507)

Ngày 02/4: Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước – Linh mục (1775-1839)

Ngày 04/04: Thánh I-si-đô-rô – Giám mục, tiến sĩ hội thánh (khoảng 560 – 636)

Ngày 05/04: Thánh Vi-xen-tê Phê-rê – Linh mục (1350 –1419)

Ngày 06/4: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh – Linh mục (1793-1857)

Ngày 07/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục (1812-1861)

Ngày 07/04: Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta La san – Linh mục (1651-1719)

Ngày 07/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục (1812-1861)

Ngày 11/04: Thánh Sta-nit-la-ô – Giám mục, tử đạo (1030-1079)

Ngày 13/04: Thánh Mac-ti-nô I – Giáo hoàng, tử đạo

Ngày 21/4: Thánh An-xen-m – Giám mục, tiến sĩ hội thánh

Ngày 23/4: Thánh Gio-gi-ô – Tử đạo (thế kỷ thứ IV)

Ngày 24/4: Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-ngân – Linh mục, tử đạo (1578-1622)

Ngày 25.04: Thánh Mac-cô – Tác giả sách Tin Mừng

Ngày 27/4: Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng – Linh mục (1802-1850)

Ngày 28/4: Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục (1771-1840)

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy Giảng (1783-1840)

Ngày 28/4: Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành – Thầy Giảng (1796- 1840)

Ngày 28/04: Thánh Phê-rô Chan-ne – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

Ngày 28/04: Thánh Lu-i đơ Mông-pho – Linh mục (1673 – 1716)

Ngày 29/04: Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na – Trinh nữ, tiến sĩ hội thánh (1347-1380)

Ngày 30/4: Thánh Giuse Tuân – Linh mục (1811-1861)

Ngày 30/04: Thánh Pi-ô V – giáo hoàng (1504-1572)

THÁNG 5

Ngày 01/05: Thánh Giuse Thợ

Ngày 02/5: Thánh A-tha-na-si-ô – Giám mục, tiến sĩ hội thánh (295-373)

Ngày 03/05: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê Tông đồ

Ngày 12/5: Thánh Nê-rê-ô. Thánh A-ki-lê-ô và thánh Păng-ra-xi-ô – Tử đạo

Ngày 13/5: Đức Mẹ Fatima

Ngày 14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ

Ngày 20/5: Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na – Linh mục

Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin

Ngày 25/5: Thánh Bê-đa khả kính – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (khoảng 673-735)

Ngày 25/5: Thánh Ghê-gô-ri-ô VII – Giáo hoàng (khoảng 1028-1085)

Ngày 25/5: Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-di – Trinh nữ (1566-1607)

Ngày 26/5: Thánh Phi-lip-phê Nê-ri (1515-1595)

Ngày 27/5: Thánh Âu-tinh Can-tơ-bơ-ri (+ 604 hay 605)

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth

THÁNG 6 

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo (+ khoảng năm 165)

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo (+303)

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo (1886-1887)

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo (khoảng 673-754)

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục (1085-1134)

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (+306-373)

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1195-1231)

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ (1568-1591)

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26 tháng 6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng (1797-1838)

Ngày 26 tháng 6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục (1765-1838)

Ngày 27 tháng 6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng (1764-1840)

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo (khoảng 130-202)

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (+ khoảng năm 67)

Ngày 30 tháng 6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục (1764-1838)

THÁNG 7

Ngày 3/7: Thánh Tô-ma tông đồ

Ngày 3 tháng 7: Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Linh mục (1815-1853)

Ngày 4 tháng 7: Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển -Thầy Giảng (1773-1838)

Ngày 4/7: Thánh nữ Elisabeth Bồ Đào Nha (1271-1336)

Ngày 5/7: Thánh Anton Maria Zacaria – Linh mục (1502-1539)

Ngày 6/7: Thánh Maria Goretti – Trinh nữ, tử đạo

Ngày 10 tháng 7: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840)

Ngày 10 tháng 7: Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (tự Năm Quỳnh) – Trùm Chánh (1768-1840)

Ngày 11/7: Thánh Bênêđictô – Viện phụ (khoảng 480 – 547)

Ngày 12 tháng 7: Thánh Ingatiô Delgado Y – Giám mục ( 1762-1838)

Ngày 12 tháng 7: Thánh Anê Lê Thị Thành (Anê Đê – Giáo Dân (1781-1841)

Ngày 13/7: Thánh Henricô (973 – 1024)

Ngày 14/7: Thánh Camilô Lellis – Linh mục (1550 – 1614)

Ngày 15 tháng 7: Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1766-1838)

Ngày 15 tháng 7: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, (Năm Thông) Trùm Chánh (1790-1855)

Ngày 15/7: Thánh Bônaventura – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1221 – 1274)

Ngày 20 tháng 7: Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1818-1857)

Ngày 21/7: Thánh Laurensô de Brinddiissi – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1559 – 1619)

Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna

Ngày 24 tháng 7: Thánh Giuse Ferandez Hiền, Linh mục (1775-1838)

Ngày 25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ (+ khoảng năm 44)

Ngày 26/7: Chân phước An-rê Phú Yên – Thầy giảng, Tử đạo.

Ngày 26/7: Thánh Gio-an Kim và Thánh An-na – Song thân Đức Trinh Nữ Maria

Ngày 28 tháng 7: Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên – Giám mục (1821-1858)

Ngày 29/7: Thánh nữ Matta

Ngày 31 tháng 7: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Linh mục (1826-1859)

Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola – Linh mục (1491 – 1556)

THÁNG 8

Ngày 1/8: Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri – Giám mục – Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 1/8: Thánh Bernadô Võ Văn Duệ – Linh mục (1755-1838)

Ngày 1/8: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục (1772-1838)

Ngày 2/8: Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li – Giám mục (khoảng 283 – 371)

Ngày 4/8: Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê – Linh mục (1786 – 1859)

Ngày 7/8: Thánh Xit-tô II Giáo Hoàng và các bạn – Tử đạo (258)

Ngày 8/8: Thánh Đaminh – Linh mục (khoảng 1170-1221)

Ngày 10/8: Thánh Lô-ren-xô – Phó tế, Tử đạo (+ khoảng 258)

Ngày 11/8: Thánh Clara – Trinh nữ (1193-1253)

Ngày 12/8: Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Lý Trưởng (1804-1838)

Ngày 14/8: Thánh Maximilien Kolbe – Linh mục, Tử đạo (1894-1941)

Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Ngày 19/8: Thánh Gio-an Ơ-đơ – Linh mục (1601-1680)

Ngày 20/8: Thánh Bê-na-đô – Viện phụ – Tiến sĩ Hội thánh (1090-1153)

Ngày 21/8: Thánh Pi-ô X – Giáo hoàng (1830-1914)

Ngày 22/8: Đức Maria nữ vương

Ngày 24/8: Thánh Batôlômêô Tông đồ

Ngày 25/8: Thánh Lu-i (1214-1270)

Ngày 27/8: Thánh nữ Mô-ni-ca (332-387)

Ngày 28/8: Thánh Augustinô – Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Ngày 29/8: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

THÁNG 9 

Ngày 3/9: Thánh Grê-gô-ri-ô Cả – Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 5/9: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Linh mục ( 1796-1838)

Ngày 5/9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ (1763-1838)

Ngày 8/9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Ngày 13 tháng 9: Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sỹ Hội Thánh

Ngày 15/9: Đức Mẹ sầu bi

Ngày 16/9: Thánh Co-nê-li-ô – Giáo hoàng và Thánh Sip-ri-a-nô – Giám mục, Tử đạo

Ngày 17/9: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu – Linh mục (1756-1798)

Ngày 18/9: Thánh Đa Minh Trạch – Linh mục (1772-1840)

Ngày 19/9: Thánh Gia-nu-a-ri-ô – Giám mục, Tử đạo

Ngày 20/9: Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên

Ngày 21/9: Thánh Matthêu – Tông đồ, Thánh sử

Ngày 21/9: Thánh Phanxicô Jaccard Phan – Linh mục Thừa sai Paris (1799-1838)

Ngày 21/9: Thánh Tôma Trần Văn Thiện – Chủng sinh (1820-1838)

Ngày 23/9: Thánh Pi-ô Năm dấu – Linh mục (1887-1968)

Ngày 26/9: Thánh Cosma và Đamianô tử đạo (+khoảng 300)

Ngày 27/9: Thánh Vinhsơn Phaolô – Linh mục (1581-1669)

Ngày 28/9: Lô-ren-xô Ru-y và các bạn – Tử đạo (từ 1633 đến 1637)

Ngày 29/9: Các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en

Ngày 30/9: Thánh Giê-rô-ni-mô – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

THÁNG 10

 Ngày 1/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 2/10: Các thiên thần hộ thủ

Ngày 4/10: Thánh Phanxicô Assisi

Ngày 6/10: Thánh Phanxcicô TRần Văn Trung – Cai đội, tử đạo

Ngày 6/10: Thánh Brunô – Linh mục (khoảng 1035 1101)

Ngày 7/10: Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 9/10: Thánh Đi-ô-ni-xi-ô – giám mục và các bạn tử đạo (+ 250)

Ngày 11/10: Thánh Phêrô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833)

Ngày 11/10: Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

Ngày 14/10: Thánh Ca-lit-tô I – Giáo hoàng, Tử đạo.

Ngày 15/10: Thánh Têrêsa Avila – Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (1515-1582)

Ngày 16/10: Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc – Trinh nữ (1647-1690)

Ngày 17/10: Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a – Giám mục, Tử đạo

Ngày 18/10: Thánh Luca – Tác giả sách Tin Mừng

Ngày 22/10: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 23/10: Thánh Phaolô Tống Viết Bường – Quan Thị Vệ (1773-1833)

Ngày 24/10: Thánh Giuse Lê Đăng Thi – Cai Đội (1825-1860)

Ngày 28/20: Thánh Simon và thánh Giuđa – Tông đồ

THÁNG 11

Ngày 1/11: Các thánh nam nữ

Ngày 2/11: Lễ các linh hồn

Ngày 3/11: Thánh Mac-ti-nô Po-ret – Tu sĩ (1579-1639)

Ngày 4/11: Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô – Giám mục (1538-1584)

Ngày 9/11: Cung hiến thánh đường Latêranô

Ngày 10/11: Thánh Lê-ô Cả – Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh (395-461)

Ngày 11/11: Thánh Mac-ti-nô thành Tua – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (khoảng 317-397)

Ngày 12/11: Thánh Giô-sa-phát – Giám mục, tử đạo (khoảng 1580-1623)

Ngày 14/11: Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể – Giám mục, tử đạo (1802-1861)

Ngày 15/11: Thánh An-béc-tô Cả – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1206-1280)

Ngày 16/11: Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len (khoảng 1046-1093)

Ngày 17/11: Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri (1207-1231)

Ngày 18/11: Cung hiến đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ở Rôma

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần -Thầy Giảng (1803-1837)

Ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Ngày 22/11: Thánh Xê-xi-li-a – Trinh nữ, tử đạo (khoảng +250)

Ngày 23/11: Thánh Clê-men-tê I – Giáo hoàng, Tử đạo

Ngày 24/11: Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam

Ngày 26/11: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục (1780-1839)

Ngày 30/11: Thánh An-rê Tông đồ (khoảng +60)

THÁNG 12

Ngày 3/12: Thánh Phanxico Xavie – Linh mục (1506 – 1552)

Ngày 4/12: Thánh Gioan thành Đa-mát – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Ngày 6/12: Thánh Ni-co-la – Giám mục (khoảng +350)

Ngày 6/12: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang – Thầy Giảng (1832-1861)

Ngày 7/12: Thánh Am-brô-xi-ô – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 8/12: Đức Trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội

Ngày 10/12: Thánh Simon Phan Đắc Hòa – Y Sĩ (1774-1840)

Ngày 11/12: Thánh Đa-ma-sô I – Giáo hoàng

Ngày 13/12: Thánh Luxia – Trinh nữ, tử đạo (khoảng +304)

Ngày 14/12: Thánh Gio-an Thánh Giá – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh,

Ngày 18/12: Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy Giảng (1798-1838)

Ngày 18/12: Thầy Phêrô Trương Văn Đường – Thầy Giảng (1808-1838)

Ngày 19/12: Thánh Phanxicô Xavier Hà Trọng Mậu – Thầy Giảng (1790-1839)

Ngày 21/12: Thánh Phêrô Trương Văn Thi – Linh mục (1763-1839)

Ngày 21/12: Thánh Anrê Dũng Lạc – Linh mục (1795-1839)

Ngày 23/12: Thánh Gio-an thành Ken-ty – Linh mục (1390-1473)

Ngày 26/12: Thánh Tê-pha-nô tử đạo tiên khởi

Ngày 27/12: Thánh Gioan tông đồ

Ngày 28/12: Các thánh anh hài tử đạo

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top