Hình ảnh – Giáo xứ Bái Xuyên cung nghinh Mình Thánh Chúa

Chúa Nhật ngày 03/6/2018 kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, tại giáo xứ Bái Xuyên, cha chính xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn đã long trọng cung nghinh Mình Thánh Chúa Ki-tô xung quanh khuôn viên giáo xứ trong sự tham sự sốt sáng của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12
14124 bai xuyen 12

BTT Gx Bái Xuyên

Print
Email
Scroll to Top