Lời kinh chuyển cầu là gì? – Cùng nhau học giáo lý

554. Hỏi: Lời kinh chuyển cầu là gì?

Thưa: Kinh chuyển cầu là lời cầu nguyện xin ơn cho một người khác. Lời kinh này giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu, kết hợp chúng ta với kinh nguyện của Người, Ðấng chuyển cầu lên Thiên Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người tội lỗi. Lời kinh chuyển cầu cần phải mở rộng đến cả kẻ thù của chúng ta.

555. Hỏi: Khi nào chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời kinh tạ ơn?

Thưa: Hội thánh không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là khi cử hành Thánh lễ, trong đó Ðức Kitô cho Hội thánh tham dự vào hành động tạ ơn của Người dâng lên Thiên Chúa Cha. Ðối với người Kitô hữu, mọi biến cố trong đời sống đều trở thành chất liệu để tạ ơn.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top