Hỏi: Việc thờ lạy là gì? – Cùng nhau học giáo lý

552. Hỏi: Việc thờ lạy là gì?

Thưa: Việc thờ lạy là sự phủ phục của con người, tự nhận mình là thụ tạo trước Ðấng Sáng Tạo muôn trùng chí thánh của mình.

553. Hỏi: Những hình thức khác nhau của lời kinh xin ơn là gì?

Thưa: Ðây có thể là một lời xin ơn tha thứ hay còn là một lời khiêm tốn và tin tưởng xin ơn cho tất cả mọi nhu cầu tinh thần lẫn vật chất của chúng ta. Nhưng điều trước hết phải nài xin, là cầu cho Nước Thiên Chúa mau đến.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Scroll to Top