Kinh nguyện của Chúa Giêsu trong Giờ của Người là gì? – Cùng nhau học Giáo lý

577. Hỏi: Kinh nguyện của Chúa Giêsu trong Giờ của Người là gì?

Thưa: Người ta gọi kinh nguyện này là “lời nguyện tư tế” của Chúa Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng. Chúa Giêsu, vị Thượng tế của Giao ước mới, dâng lời cầu nguyện này lên Cha của Người khi Giờ của “cuộc vượt qua”, Giờ Hy tế của Người, đã đến.

578Hỏi: Ðâu là nguồn gốc của kinh Lạy Cha?

Thưa: Chúa Giêsu đã dạy chúng ta lời kinh không thể thay thế được của Kitô giáo, đó là kinh Lạy Cha, khi một môn đệ thấy Người cầu nguyện, đã xin Người “dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11, 1). Truyền thống Phụng vụ Hội thánh luôn dùng bản văn của thánh Mátthêu (6, 9-13).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Lên đầu trang