Lm. Giu-se Đặng Anh Việt 

Chính xứ Thiện Mỹ, Phùng Xá

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

Scroll to Top