Lm. Giu-se Mai Xuân Lâm

Chính xứ Bút Đông, Vạn Lương

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Scroll to Top