Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Quế

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Quế

Hưu dưỡng

Sinh năm: 1943

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đ/c: Nhà thờ Lập Thành, Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top