Lm. Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn

Lm. Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn

Chính xứ Đồng Bào, Hòa Trung

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top