Năm chiếc bánh và hai con cá – Suy niệm Chúa nhật XVII thường niên B

Chủ nhật 17 Thường niên B-2012

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

Ga 6,1-15

hoa_banh_2

Đang trong dòng chảy suy niệm Tin mừng theo thánh Marcô, thì chúng ta tạm dừng lại để suy niệm chương 6 nổi tiếng của Tin mừng theo thánh Gioan về đề tài Bánh Hằng Sống trong 5 Chúa nhật liên tiếp.

Diễn từ về Bánh Hằng Sống được khởi đi từ bánh vật chất bằng “sự hoá bánh ra nhiều” mà Chúa nhật hôm nay chúng ta suy niệm.

Trong trình thuật phép lạ, ta thấy nỗi bất lực của con người trước nhu cẩu lớn lao của nhân loại qua lời phát biểu “chúng ta lấy đâu ra bánh cho họ ăn.”

Trước thách đố lớn lao đó, Chúa biết việc Chúa làm và Chúa cũng biết sự bất lực của con người. Nhưng không vì thế mà Chúa làm việc một mình, bao thầu hết, để cho con người cứ việc ngồi chơi mà hưởng phúc lộc… Chúa mời gọi con người cộng tác, Chúa yêu cầu con người động tay vào, Chúa đề nghị con người động não suy nghĩ tìm hướng giải quyết.

Theo lời đề nghị của Chúa, Philípphê nghĩ ngay đến việc dùng tiền để mua lương thực, nhưng lấy tiền đâu mà mua cho đoàn người đông đảo này: “Có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút.”

Một ý kiến khác xuất hiện, đó là ý kiến của ông Anrê, anh ông Phêrô. Ông phát hiện ra một em bé và ông thưa với Chúa rằng: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạnh và hai con cá, nhưng với bằng ấy thì thấm vào đâu.”

Chỉ cần có thế và đợi thế ở nơi con người ! Chúa truyền lệnh cho môn đệ hướng dẫn đám đông, tìm bãi cỏ mà ngồi xuống thành từng nhóm nhỏ.

Cầm 5 chiếc bánh và 2 con cá của em bé trên tay, Chúa ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho đám đông dân chúng khoảng 5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ, ăn no nê và còn dư thừa 12 thúng đầy.

“Năm chiếc bánh và hai con cá.” Một khẩu phần ăn của em bé, một đóng góp chia sẻ, một cộng tác bé nhỏ của con người, đặt vào bàn tay uy quyền Chúa, nhu cầu đói khát của đám đông dân chúng được hoá giải.

Trước những vấn đề lớn lao của nhân loại ngày nay, như đói khát lương thực, đói khát hoà bình , đói khát công lý… con người chúng ta thường bất lực…! Nhưng nếu chúng ta biết liên đới với nhau và cộng tác với ơn Chúa mà thực thi những giáo huấn của Chúa, thì những thách đố đó sẽ dần dần được tháo gỡ và hoá giải.

Quả thật, thế giới không sợ thiếu lương thực, chỉ sợ những con người không biết mở lòng ra chia sẻ … Thế giới không sợ thiếu hoà bình , chỉ sợ thiếu những người xây dựng hoà bình. Nhân loại không sợ thiếu công lý, chỉ sợ những con người không biết thực thi công lý.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về sự giới hạn của mình mà liên đới với nhau và cộng tác với ơn Chúa, hầu góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp và sáng danh Chúa hơn. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Scroll to Top