Ngày 4/7: Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển -Thầy Giảng (1773-1838)

Thày Giu-se Nguyễn Đình Uyển sinh ở làng Ninh Cường tỉnh Nam Định.

Khi đến tuổi khôn thày dâng mình trong nhà Đức Chúa Trời, được Cha Nhân coi sóc, đến sau về giúp Đức Cha Hê-na-rét (Minh). Vì thày sốt sắng, giữ các luật phép nên được khấn và được mặc áo dòng Ba Thánh Đa- minh.

Từ ngày ấy thày càng siêng năng giữ luật dòng, cả trong những điều nhỏ mọn không dám coi thường. Thày nên gương sáng về đàng nhân đức cho mọi người bắt chước, không ai chê trách được thày điều gì. Thày ở xứ Tiên Chu lâu năm, bề trên thấy thày có lòng đạo đức sốt sắng thì chọn lên bậc Thày giảng. Tuy thế thày cũng không dám cậy mình kiêu ngạo hay trễ nải việc bổn phận, nhưng càng chăm chỉ làm các việc bậc mình hơn nữa.

Áo dòng Ba

Khi có sắc chỉ cấm đạo ngặt, các cha phải ẩn trốn hết, Đức Cha Hê-na-rét sai Thày Uyển coi sóc xứ Tiên Chu. Hồi ấy quan tỉnh Hưng Yên đưa quân về vây làng Tiên Chu để bắt Đức Cha Hê-na-rét, nhưng Đức Cha không có ở đấy. Quan bắt dân làng ra điểm mục, Thày Uyển cùng đi với họ vì thày nghĩ quan không biết mình là ai.

Khi quan tra hỏi xong, sắp rút quân về, thì có người trông thấy Thày Uyển mặc áo dòng Ba Thánh Đa-minh vội báo quan. Quan hỏi thày rằng: Ông có phải là đạo trưởng không?” Thày thưa rằng: “Không phải”. Một tên lính gần đấy, sờ mũi thày kêu lớn tiếng: “Ông này đúng là Tây dương đạo trưởng vì mũi ông dài”. Thày lắc đầu. Quan truyền thày khóa quá rồi tha về, nhưng thầy không bằng lòng, quan tức giận quát: “Nếu mày không khóa quá tao sẽ chém đầu”. Thày bình tĩnh trả lời: “Thưa quan, tôi có phải chém chết mới mong được sống lại”. Quan càng nổi giận quát rằng: “Chết để được sống, đồ gàn”.

Chiều hôm ấy lính giải Thày Uyển về tỉnh Hưng Yên, đến nơi phải điệu đến trước mặt quan Tuần ngay, quan hỏi thày rằng: “Ồng có phải là đạo trưởng không, hay giữ chức tước gì? Có biết các đạo trưởng trốn ở đâu không? Thày thưa không, nên quan truyền đóng gông thày bỏ vào ngục.

Giảng kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời ở công đường

Hôm sau thày phải ra trước toà án, quan án tra hỏi thế nào thày cũng không chịu khóa quá hay ít ra là ký vào giấy nhận đã xuất giáo. Quan án báo cho quan Tuần biết tên “từ” này cứng cổ, bướng bỉnh. Thấy thế quan Tuần truyền đưa thày đến Toà Hội đồng xét. Các quan dùng mọi cách dụ dỗ, đe doạ, hứa hẹn và sau cùng phải dùng đến roi vọt; thày phải 39 roi đau đớn lắm, nhưng nhân chứng của Chúa vẫn can đảm vững vàng.

Các quan hỏi thày về sự đạo, lợi dụng dịp may, thày cắt nghĩa cho các quan nghe kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời cách rõ ràng, minh bạch. Rồi các quan lại tra khảo Thày phải khai chỗ ở của Đức Cha Hê-na-rét và Cha Viên, nhưng dù phải tra tấn khổ cực thế nào thày cũng không chịu khai.

Mười lăm ngày sau, thày lại phải điệu ra tòa. Quan Tuần ngọt ngào bảo thày rằng: “Này ông Uyển, xuất giáo đi rồi ta tha cho về với vợ con”. Thày thưa rằng: “Tôi không có vợ con”. Quan lại hỏi: “Ông không xuất giáo để được sống ư? Loài chim muông còn biết tiếc sự sống, huống chi ông là con người, mà ta có truyền điều gì khó đâu, ông chỉ bước qua thập giá một bước, ta sẽ tha ngay”. Thày Uyển một mực nói rằng: “Quan thương tôi được sống, quan truyền chém tôi bằng lòng, còn sự khóa quá thì không bao giờ”.

Quan truyền hai người lính kéo thày qua ảnh, thày ngồi xuống đất, dù lính kéo hết sức, lấy gậy đánh đập dã man cũng không làm cho thày nhích đi một bước. Quan nổi giận, truyền nọc thày đánh 18 roi đôi rất đau, lúc ấy có một người lính tuốt gươm như định chém thày, thầy nghiêm trang bảo anh rằng: “Chú có chém thì chém, tôi có sợ chết đâu?” Người lính hỏi lại: “Tôi chém đầu ông không sợ sao?” Thày mỉm cười bảo: “Chú có chém đầu này, tôi lại được đầu khác”. Thấy vậy các quan lại giam thày vào trại.

Từ ngục thất bay thẳng về thiên đàng

Dù Thày Uyển đã nhiều lần xưng đạo cách mạnh bạo can đảm mà các quan vẫn chưa thất vọng. Thày còn phải ra toà nhiều lần, lần sau cùng bị các quan thúc bách khóa quá, thày trả lời cách dịu dàng nhưng không kém cương quyết rằng: “Thưa các quan, ảnh này là ảnh Chúa tôi thờ, là Chúa cả trên trời dưới đất, là Đấng Thánh cao trọng mọi người phải thờ phượng kính mến, các quan đừng ép tôi, các quan tha tôi xin đội ơn, các quan truyền xử, tôi bằng lòng, dù tôi rất quý mạng sống của tôi nhưng tôi sẵn sàng hy sinh dâng mạng sống cho Thiên Chúa, mạng sống mà Chúa đã ban cho tôi. Vì thế để trung thành với Chúa, sự sống của tôi chẳng đáng là gì!”

Các quan nghe lời khôn ngoan ấy thì động lòng thương nhưng không quan nào dám trái lệnh vua. Các quan truyền bốn người lính cầm gông khiêng thầy qua. Không thể chống cự nổi, thày cố cọ chân lên khỏi chạm vào ảnh, thấy thế lính cầm gậy, cầm roi đánh thầy cách dữ tợn đến nỗi máu chảy chan hoà ướt đẫm cả Thánh giá; trong lúc đau đớn ấy thày luôn luôn kêu van xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức cho mình chịu khổ vững vàng.

Các quan đổi lòng thương ra lòng ghét, truyền lính hành hạ thày hơn nữa và khi thấy thày sắp chết, họ tưởng thày chẳng còn sức cưỡng lại nữa, nên truyền thày khóa quá. Thày Uyển tuy hơi sức đã tàn, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt. Thày cứ một mực dù sống chết cũng không dám phạm tội nặng ấy. Các quan không biết làm cách nào nữa, truyền đóng gông xiềng rất nặng rồi giam thày vào ngục những người bị án tử hình.

Đây là bản án Thày Uyển:

“Nguyễn Đình Uyển, người bản quốc, đi dông dài, theo Gia-tô tả đạo, dối trá mọi người, xưng mình là thầy đạo. Dù biết vua ra sắc chỉ cấm đạo ngặt, nó chẳng xem sao, cứng cổ khinh chê luật nước, bị bắt, đã bị quở trách, tra tấn sửa phạt rất nặng nhiều lần, song nó bướng bỉnh không chịu khóa quá, nó là người u mê dại dột, nên đáng phải chết”.

“Ngày 29-4 chúng tôi đã vâng lệnh vua xử tên Đỗ Minh Chiểu là người bản quốc, nó đã bị người ta dỗ dành tin theo những sự dối trá, nó bị bắt, bị tra tấn cũng không chịu xuất giáo nên nó đáng chết và đã phải xử”. “Vì thế chúng tôi cũng luận cho tên Nguyễn Đình Uyển này phải trảm quyết như vậy”.

Các quan đệ án vào kinh, Thày Uyển biết tin, mừng rỡ dọn mình để lĩnh nhận ơn trọng ấy. Nhưng Chúa công bằng vô cùng thấy thày đã thắng nhiều trận cả thể nên rước linh hồn thày về thiên đàng trước khi vua châu phê án. Thày bị bệnh nặng và chiều ngày 4-7-1838 thày qua đời. Từ nơi ngục tối trần gian, thày bay về nơi hạnh phúc vô biên.

Bổn đạo lấy xác thày về táng ở xứ Tiên Chu là nơi thày đã ở

Thày Giu-se Nguyễn Đình Uyển được Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc ngày 27-5-1900.

Ngày 19-6-1988 Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn Thày lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top