BÀI MỚI NHẬN

CÁC ỦY BAN

VĂN BẢN MẪU

– Quy chế HĐMV Giáo xứ:

Bản PDF 

– Phiếu đề cử:

Bản WORD || Bản PDF

– Biên bản kiểm phiếu:

Bản WORD || Bản PDF

– Thư bổ nhiệm Ban Thường vụ:

Bản WORD || Bản PDF

– Thư bổ nhiệm các ủy viên:

Bản WORD || Bản PDF

– Nghi thức tuyên hứa:

Bản WORD: Mẫu 1 + Mẫu 2

Bản PDF: Mẫu 1 + Mẫu 2

Scroll to Top