LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Xin Chúa ban cho những người lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và những người thân yêu của họ sức mạnh của Chúa; và xin Chúa ban cho bí tích này ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót Chúa và niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

01  26   X   Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.                        

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

02   27   X   Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.                          

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

03 28   Đ  Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.                          

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.    

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo.                         

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04   29   X   Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.                      

(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.                                 

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo.                       

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

05 30   X Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.                            

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.      

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

06 01/6 X Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

07  02   X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.                                                                 

Xứ Xuy Xá và xứ Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

Cùng nhau học giáo lý

132. Việc Ðức Ki-tô lên trời có ý nghĩa gì?

T. Trong vòng bốn mươi ngày, Ðức Ki-tô hiện ra với các tông đồ dưới hình dạng con người bình thường, che giấu vinh quang của Ðấng Phục sinh, sau đó Người lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Người là Chúa, từ nay với nhân tính của Người, Người cai trị trong vinh quang vĩnh cửu của Con Thiên Chúa và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta nơi Thiên Chúa Cha. Người cử Thánh Thần của Người đến với chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng một ngày kia sẽ được theo Người, đến nơi Người đã dọn sẵn cho chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

08 03   X Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.                                     

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

09  04   X   Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.   

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.          

10 05   Đ Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.  

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

11  06   Tr   Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

12   07   X   Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.                        

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (+1841), Tử đạo.      

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

13  08   X   Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Hen-ri-cô.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

14   09   X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.  

Không cử hành lễ thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.

Cùng nhau học giáo lý

133. Hiện tại, Chúa Giê-su thống trị như thế nào?

T. Là Ðức Chúa của vũ trụ và lịch sử, là Thủ lãnh Hội Thánh của Người, Ðức Ki-tô vinh hiển vẫn hiện diện một cách mầu nhiệm trên trần gian, nơi Vương quốc của Người đã hiện diện như hạt giống và đã khởi đầu trong Hội Thánh. Một ngày kia, Người sẽ trở lại trong vinh quang, nhưng chúng ta không biết được ngày nào giờ nào. Vì thế, chúng ta sống tỉnh thức trong cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đến” (Kh 22,20).

134. Việc Chúa ngự đến trong vinh quang sẽ diễn ra như thế nào?

T. Sau cơn rung chuyển cuối cùng trong vũ trụ của thế giới sẽ qua đi này, Ðức Ki-tô sẽ ngự đến vinh quang với chiến thắng tối hậu của Thiên Chúa trong cuộc quang lâm và với cuộc phán xét cuối cùng. Như thế Nước Thiên Chúa sẽ được hoàn thành.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15  10   Tr Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (+1838); và    Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (+1855), Tử đạo.

Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.

16 11   X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

17  12   X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.               

 Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

18 13   X  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (+1839), Tử đạo.                 

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

19 14   X Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.                          

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

20 15   X   Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo.

Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (+1857), Tử đạo.       

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.                             

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.                 

21  16   X   CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục, và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

Cùng nhau học giáo lý

135. Ðức Ki-tô sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết như thế nào?

T. Ðức Ki-tô sẽ phán xét với quyền năng mà Người đã thu nhận được như Ðấng Cứu Chuộc trần gian, đã đến để cứu độ loài người. Những điều kín nhiệm trong tâm hồn cũng như thái độ của mỗi người đối với Thiên Chúa và tha nhân sẽ được tỏ ra. Mỗi người sẽ đón nhận sự sống hay bị kết án đời đời tùy theo các công việc họ đã làm. Như thế “sự viên mãn của Ðức Ki-tô” (Ep 4,13) được thành tựu, trong đó “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22 17  Tr  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.                                 

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.                         

23 18   X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.          

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

24 19   X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

25 20   Đ  Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.                                                              

26 21   Tr Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng +1644) Tử đạo.                        

Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

27  22   X Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.                             

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

28 23   X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.                  

Ca vịnh tuần I.       

Xứ Đồng Trì, Lỗ Xá, họ Phú Lão, và họ Quan Nha chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.

Cùng nhau học giáo lý

136. Hội Thánh muốn nói gì khi tuyên xưng “Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần”?

T. Tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng rằng Ngài là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Cực Thánh; Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài “được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con”. Chúa Thánh Thần được “sai đến… trong lòng chúng ta” (Gl 4,6) để chúng ta có thể nhận lãnh sự sống mới như những người con của Thiên Chúa.

137. Tại sao sứ vụ của Chúa Con và sứ vụ của Chúa Thánh Thần không thể tách rời nhau?

T. Trong Ba Ngôi không thể phân chia, Chúa Con và Chúa Thánh Thần phân biệt với nhau, nhưng không tách rời nhau. Thực vậy, từ khởi đầu cho đến cùng tận thời gian, khi Chúa Cha sai Con Ngài, thì cũng sai Thánh Thần của mình, Ðấng kết hợp chúng ta với Ðức Ki-tô trong đức tin, để với tư cách là dưỡng tử, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” (Rm 8,15). Chúa Thánh Thần vô hình, nhưng chúng ta nhận ra Ngài qua tác động của Ngài, khi Ngài mạc khải Ngôi Lời cho chúng ta và khi Ngài hoạt động trong Hội Thánh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

29 24  Tr Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.                       

Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ.                

Lễ nhớ có bài đọc riêng:   

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).                                                     

30 25   X  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.                 

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

31 26   Tr  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (+1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (+1859), Tử đạo.

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Lên đầu trang