LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất

Chúng ta cầu xin Chúa, để mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất và những nạn nhân của các thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, cam kết dấn thân bảo vệ trái đất.

01 29 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đông Lao, La Phù, Cẩm Sơn (Kẻ Non), Nhân Khang, họ Ỷ Quan, họ Quang Xán, và họ Áng Phao chầu Mình Thánh.                  

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

Cùng nhau học giáo lý

145. Chúa Thánh Thần làm gì trong Hội Thánh?

T. Chúa Thánh Thần xây dựng, linh hoạt và thánh hóa Hội Thánh: Là Thánh Thần Tình Yêu, Ngài làm cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội nhận lại được ơn giống Thiên Chúa đã bị đánh mất vì tội lỗi; Ngài giúp họ sống trong Ðức Ki-tô bằng chính Sự sống của Ba Ngôi cực thánh. Người sai họ đi làm chứng cho Chân lý của Ðức Ki-tô và cắt đặt họ vào trong các phận vụ hỗ tương, để mọi người đem lại “hoa trái của Thánh Thần” (Ga 5,22).

146. Ðức Ki-tô và Thánh Thần của Người hoạt động như thế nào trong tâm hồn các tín hữu?

T. Nhờ các Bí tích, Ðức Ki-tô thông truyền Thánh Thần của Người và ân sủng của Thiên Chúa cho các chi thể trong thân thể Người. Ân sủng này mang lại hoa trái của đời sống mới theo Thánh Thần. Cuối cùng, Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

02 30   X Thứ Hai Tuần XXII Thường niên.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

03 01/8 Tr  Thứ Ba Tuần XXII Thường niên.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

04 02   X Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

05 03   X Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (+1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (+1838), Tử đạo.

1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

06  04   X Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

07 05   X Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phao-lô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám mục Phụ tá qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.                

1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên, và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.                                   

Không cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

Cùng nhau học giáo lý

147. Hai tiếng Hội Thánh có nghĩa là gì?

T. Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và qui tụ từ khắp nơi trên thế giới, gồm những người, nhờ đức tin và bí tích Rửa Tội, trở thành con cái Thiên Chúa, chi thể của Ðức Ki-tô và đền thờ của Chúa Thánh Thần.

148. Trong Thánh Kinh, có những danh hiệu và hình ảnh nào khác để chỉ Hội Thánh không?

T. Trong Thánh Kinh chúng ta tìm thấy nhiều hình ảnh làm nổi bật những phương diện khác nhau của mầu nhiệm Hội Thánh. Cựu Ước dành ưu tiên cho những hình ảnh liên kết với dân Thiên Chúa; Tân Ước bằng những hình ảnh gắn liền với Ðức Ki-tô như là đầu và dân là chi thể của Người; cũng có những hình ảnh khác rút từ đời sống thôn quê (chuồng chiên, đàn chiên, con chiên), đời sống đồng áng (ruộng vườn, cây Ôliu, vườn nho), từ nhà cửa (nhà ở, viên đá, đền thờ) và từ cuộc sống gia đình (người vợ, người mẹ, gia đình).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

09 07   X Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.                          

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.                                 

10 08   X  Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên.                       

1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

11 09   X Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.                                   

1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

12 10   X Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên.

(Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.

13  11   Tr  Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.  

14 12   Đ Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 13   X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, Kẻ Nghệ, Vạn Thắng, và họ Mai Động chầu Mình Thánh.                   

Không cử hành lễ Đức Mẹ sầu bi, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.

Cùng nhau học giáo lý

149. Ðâu là khởi đầu và hoàn thành của Hội Thánh?

T. Cả khởi đầu và sự hoàn thành của Hội Thánh đều nằm trong kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hội Thánh đã được chuẩn bị trong Giao ước cũ qua việc tuyển chọn Ít-ra-en, dấu chỉ cuộc tập họp trong tương lai gồm tất cả các dân tộc. Hội Thánh được đặt nền tảng trên lời nói và việc làm của Ðức Giê-su Ki-tô, và đặc biệt được hiện thực nhờ cái chết và cuộc phục sinh cứu độ của Người. Rồi Hội Thánh được tỏ hiện như mầu nhiệm cứu độ bằng việc tuôn đổ Thánh Thần trong ngày lễ Hiện xuống. Hội Thánh sẽ hoàn thành vào ngày tận thế như cuộc tập họp thiên quốc của tất cả những người được cứu chuộc.

150. Sứ mạng của Hội Thánh là gì?

T. Sứ mạng của Hội Thánh là rao truyền Nước Thiên Chúa mà Ðức Giê-su Ki-tô đã khởi đầu và thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc. Hội Thánh thiết lập trên trái đất mầm giống và khởi điểm của Vương quốc cứu độ này.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

16 14   Đ  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

17 15 X Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

(Tr) Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo.

1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

18 16   X Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.           

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (+1840), Tử đạo.

1Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35.

19 17   X Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

20 18   Đ  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.       

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo.                            

1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

21 19   Đ Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (+1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (+1838), Tử đạo.                         

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22 20   X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đồng Phú, Gò Cáo, Đinh Đồng, và họ Lưu Xá Ngoại chầu Mình Thánh.                         

Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.                        

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Cùng nhau học giáo lý

151. Hội Thánh là mầu nhiệm theo nghĩa nào?

T. Hội Thánh là mầu nhiệm bởi vì, trong thực tại hữu hình của mình, Hội Thánh diễn tả và thực hiện một thực tại thiêng liêng, thần linh, chỉ có thể nhận ra bằng con mắt đức tin.

152. “Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ” có nghĩa là gì?

T. Câu này muốn nói Hội Thánh là dấu chỉ và khí cụ cho việc giao hòa và hiệp thông toàn thể nhân loại với Thiên Chúa cũng như cho sự hợp nhất nhân loại.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

23 21   Tr  Thứ Hai Tuần XXV Thường niên.                         

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.  

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.       

24 22   X Thứ Ba Tuần XXV Thường niên.                         

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.        

25 23   X Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.                                    

Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.                      

26  24   X   Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.          

27   25 Tr  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ.

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

28 26   X Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gv 11,9–12,8; Lc 9,43b-45.

29 27   X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Lường Xá, họ Thọ Cầu, họ Kẻ San, và họ Tân Doanh chầu Mình Thánh.                 

Không cử hành lễ các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.                              

Cùng nhau học giáo lý

153. Tại sao Hội Thánh là Dân Thiên Chúa?

T. Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, bởi vì Ngài muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng thiết lập họ thành một Dân duy nhất, được qui tụ trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

154. Ðâu là những đặc tính của Dân Thiên Chúa?

T. Dân Thiên Chúa mà chúng ta là thành phần nhờ đức tin vào Ðức Kitô và nhờ Bí tích Rửa Tội, có cội nguồn là Thiên Chúa Cha, có Thủ lãnh là Ðức Giê-su Ki-tô, có địa vị là phẩm giá và sự tự do của con cái Thiên Chúa, có Lề luật là giới răn mới của tình yêu, có sứ vụ là trở thành muối và ánh sáng của thế giới, có cùng đích là Nước Thiên Chúa, đã được khởi đầu trên trần thế.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

30  28  Tr  Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.                           

G 1,6-22; Lc 9,46-50.

Lên đầu trang