Tháng Mười – 2020

Tháng Mười – 2020

Tháng Tám (đ), Tháng Chín (t) – Canh Tý

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội.

Cầu cho anh chị em giáo dân, cách riêng chị em giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, họ chia sẻ một cách sâu xa các trách nhiệm trong đời sống Giáo hội.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giuse.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01 15  Tr  Thứ Năm Tuần XXVI Thường niên. THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02  16  Tr  Thứ Sáu Tuần XXVI Thường niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.  

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03  17  X  Thứ Bảy Tuần XXVI Thường niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.

04  18  X  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Lưu Xá, Phùng Khoang, Canh Hoạch, Văn Quán, họ Như Thức và họ Đinh Xá chầu Mình Thánh.

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

(Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Không cử hành lễ thánh Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.

Cùng nhau học giáo lý

347. Hỏi: Các tội nghịch lại Bí tích Hôn phối một cách nghiêm trọng là các tội nào?

Thưa: Ðó là các tội: ngoại tình và đa thê vì đi ngược lại với phẩm giá bình đẳng của người nam và người nữ, ngược lại với tính duy nhất độc hữu của tình yêu hôn nhân; từ chối sinh con, vì loại bỏ khỏi hôn nhân hồng ân con cái; ly dị, vì đi ngược lại với tính bất khả phân ly của hôn nhân.

348. Hỏi: Khi nào Hội thánh chấp nhận việc vợ chồng ly thân?

Thưa: Hội thánh chấp nhận việc vợ chồng ly thân khi việc họ chung sống, vì những lý do nghiêm trọng, đã trở nên không thể được trong thực tế, mặc dù Hội thánh vẫn mong muốn họ hòa giải với nhau. Nhưng bao lâu người phối ngẫu còn sống, không ai trong đôi vợ chồng được tự do tái hôn; trừ khi hôn phối của họ là không thành sự và được thẩm quyền Hội thánh tuyên bố điều đó.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05  19  X  Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.

Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

06  20  X  Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.

(Tr) Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo.

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

07  21  Tr  Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.  

08  22  X  Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

09  23  X  Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

(Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục.

Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

10  24  X  Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

11  25  X  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Chuyên Mỹ, Giang Soi, Quan Hạ, Hà Ngoại, Tiên Hào, họ Đình Quán, họ Bói Hạ, họ Ninh Mật và họ La Dụ chầu Mình Thánh.

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (U1833), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc Mt 22,1-10).

 Lưu ý: Xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh vào Chúa nhật tuần sau.

Cùng nhau học giáo lý

349. Hỏi: Hội thánh có thái độ nào đối với những người đã ly dị lại tái hôn?

Thưa: Trung thành với Chúa, Hội thánh không thể công nhận hôn nhân của những người đã ly dị lại kết hôn theo luật dân sự. “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình” (Mc 10.11-12). Ðối với họ, Hội thánh giữ một thái độ chăm sóc ân cần, mời gọi họ duy trì đời sống đức tin, cầu nguyện, thực hành các việc bác ái và chăm lo việc giáo dục con cái theo Kitô giáo. Nhưng bao lâu tình trạng như thế của họ kéo dài, vì rõ ràng trái với luật Chúa, họ không được xưng tội, rước lễ, cũng như đảm nhiệm một số trách nhiệm trong Hội thánh.

350. Hỏi: Tại sao gia đình Kitô hữu được gọi là Hội thánh tại gia?

Thưa: Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội thánh tại gia vì gia đình biểu lộ và sống bản chất “hiệp thông và gia đình” của Hội thánh như gia đình của Thiên Chúa. Mọi thành viên trong gia đình, tùy theo vai trò riêng của mình, thực thi chức tư tế được lãnh nhận từ Bí tích Rửa tội, góp phần xây dựng gia đình thành một cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện, một trường dạy các đức tính nhân bản và Kitô giáo, là nơi đầu tiên đức tin được loan truyền cho con cái.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12  26  X  Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

13  27  X Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

14  28  X  Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

15  29  Tr  Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

16  30  X  Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

(Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ.

Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

17  01/9  Đ  Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo.

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

18  02  X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Tân Lang, Đồng Cháy, Thiện Mỹ, Mỹ Thượng, họ Thiên và họ Hoàng Hạ chầu Mình Thánh.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Không cử hành lễ thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh.

Cùng nhau học giáo lý

351. Hỏi: Các á Bí tích là gì?

Thưa: Ðó là những dấu chỉ thánh thiêng do Hội thánh thiết lập để thánh hóa một số hoàn cảnh trong cuộc sống. Các á Bí tích gồm một lời cầu nguyện, kèm theo là dấu thánh giá và những dấu chỉ khác. Trong số các á Bí tích, quan trọng nhất là các phép lành. Các phép lành này là một lời ca ngợi Thiên Chúa và một lời khẩn nguyện để kêu xin những hồng ân của Thiên Chúa; cũng có những việc thánh hiến con người cũng như các đồ vật được dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa.

352. Hỏi: Nghi thức Trừ tà là gì?

Thưa: Người ta gọi là nghi thức Trừ tà, khi Hội thánh, với thẩm quyền của mình, nhân danh Chúa Giêsu, kêu xin để một người hay một vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Ác thần và giải thoát khỏi ách thống trị của nó. Trong cử hành Bí tích Rửa tội, có một nghi thức Trừ tà đơn giản. Nghi thức Trừ tà trọng thể chỉ được thực hiện bởi một linh mục, với sự cho phép của Giám mục.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19  03  X  Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

(Tr) Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục.

Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

20  04  X  Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.

Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

21  05  X  Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

22  06  X  Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II.

Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

23  07  X  Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo.

Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

24  08  X  Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (U1860), Tử đạo.

Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.

25  09  X  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Thượng Lâm, Tiêu Hạ, Đồng Chiêm,  Lại Xá, họ An Cốc, họ Định Quán, họ Hoàng Lý, họ Quế Dương Làng và họ Đọ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Cùng nhau học giáo lý

353. Hỏi: Ðâu là những hình thức đạo đức bình dân kèm theo đời sống Bí tích của Hội thánh?

Thưa: Cảm thức tôn giáo của dân Kitô giáo trong mọi thời đại đều có những cách diễn tả lòng đạo đức của mình qua nhiều hình thức khác nhau luôn đi kèm theo đời sống Bí tích của Hội thánh, như việc tôn kính các di tích thánh, kính viếng các đền thánh, những cuộc hành hương, những cuộc rước kiệu, chặng đàng thánh giá, kinh Mân côi. Dưới ánh sáng đức tin, Hội thánh soi sáng và cổ võ những hình thức chính đáng của lòng đạo đức bình dân.

354. Hỏi: Có tương quan nào giữa các Bí tích và cái chết của người Kitô hữu?

Thưa: Người Kitô hữu, chết trong Ðức Kitô, khi kết thúc cuộc đời trần thế của mình, đạt đến sự viên mãn của đời sống mới được bắt đầu nơi Bí tích Rửa tội, được củng cố bằng Bí tích Thêm sức và được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể, là tham dự trước vào bàn tiệc thiên quốc. Ý nghĩa cái chết trong Kitô giáo được biểu lộ dưới ánh sáng sự Chết và sự Phục sinh của Ðức Kitô, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Người Kitô hữu chết trong Ðức Kitô, là ra đi để “cư ngụ nơi Chúa” ( 2 Cr 5,8).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26  10  X  Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.

Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

27  11  X  Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.

Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

28  12   Đ  Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, Linh mục (U1798), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29  13  X  Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

30  14  X  Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên.

Pl 1,1-11; Lc 14,1-6.

31 15  X  Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.  

Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top