LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Hướng tới việc chia sẻ sứ mệnh

Xin Chúa cho Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành, với tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy việc tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ mệnh giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Ki-tô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153).

Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, đó là lời ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Ki-tô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Ki-tô, cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01 29   Tr Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.

THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.                               

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.                                                               

Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.    

02 30   Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.                           

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.                                   

03 01/9 X  Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

G 19,21-27; Lc 10,1-12.

04 02   Tr Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

05 03   X Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.                  

G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.

06 04  X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.                                        

Xứ Lưu Xá, Phùng Khoang, Hà Hồi (Kẻ Vồi) Canh Hoạch, Văn Quán, Như Thức, họ Tân Phú, và họ Đinh Xá chầu Mình Thánh.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo.

(Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.                         

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.                                          

Không cử lễ thánh Bơ-ru-nô (Bruno), và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).

Cùng nhau học giáo lý

155. Dân Thiên Chúa thông dự như thế nào vào ba phận vụ của Ðức Kitô là Tư tế, là Tiên tri và
là Vương đế?

T. Dân Thiên Chúa được dự phần vào phận vụ Tư tế của Ðức Ki-tô, vì các người Ki-tô hữu được Chúa Thánh Thần thánh hiến để dâng các hy lễ thiêng liêng. Họ được tham dự vào phận vụ Tiên tri vì, nhờ cảm thức siêu nhiên của đức tin, họ gắn bó cách dứt khoát với đức tin, đào sâu để hiểu biết đức tin và trở thành chứng nhân cho đức tin. Họ được tham dự vào phận vụ là Vương đế qua việc phục vụ, noi gương Ðức Ki-tô Giê-su, Vua vũ trụ, Ðấng tự trở thành tôi tớ cho mọi người, nhất là cho những người nghèo túng và đau khổ.

156. Hội Thánh là Thân thể của Ðức Ki-tô theo cách nào?

T. Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Ki-tô, đã chết và đã phục sinh, kết hợp các tín hữu với chính Người một cách mật thiết. Như thế những ai tin vào Ðức Ki-tô, vì được kết hợp chặt chẽ với Người, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, thì cũng kết hợp với nhau nhờ đức ái, tạo thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh, hợp nhất với nhau trong sự đa dạng của các chi thể và các phận vụ.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07 05   Tr  Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.                             

08   06 X Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.                                  

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

09 07   X Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

(Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

10 08   X  Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

11  09   Đ Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục (+1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII.       

Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

12 10   X Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

13 11   X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.                                        

Xứ Chuyên Mỹ, Giang Soi, Quan Hạ, Hà Ngoại, Tiên Hào, Hoàng Hạ, Bói Hạ, Đình Quán, họ Cầu Dần, và họ La Dụ chầu Mình Thánh.                                                                    

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).

Cùng nhau học giáo lý

157. Ai là đầu của thân thể này?

T. Ðức Ki-tô là “Ðầu của thân thể, nghĩa là của Hội Thánh” (Cl 1,18). Hội Thánh sống nhờ Người, trong Người và cho Người. Ðức Kitô và Hội Thánh tạo thành “Ðức Ki-tô toàn thể” (thánh Au-gút-ti-nô). “Có thể nói được là, Ðầu và các chi thể làm nên cùng một con người huyền nhiệm” (Thánh Tô-ma A-qui-nô).

158. Tại sao Hội Thánh được gọi là Hôn thê của Ðức Ki-tô?

T. Hội Thánh được gọi là Hôn thê của Ðức Ki-tô bởi vì chính Chúa đã tự xưng là “Hôn phu” (Mc 2,19), Ðấng đã yêu thương Hội Thánh, đã kết ước với Hội Thánh bằng một Giao ước vĩnh cửu. Người đã phó nộp mình vì Hội Thánh, để thanh tẩy Hội Thánh bằng Máu của Người, để làm cho Hội Thánh “trở nên thánh thiện” (Ep 5,26) và làm cho Hội Thánh thành mẹ của tất cả các con cái của Thiên Chúa. Nếu hai chữ “Thân thể” cho thấy sự hợp nhất giữa “Ðầu” và các chi thể, thì hai chữ “Hôn thê” làm nổi bật sự phân biệt giữa đôi bên trong một quan hệ liên vị.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14  12   X Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.  

Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.

15 13   Tr Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.                               

16 14   X Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

(Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.   

17  15   Đ Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo.

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

18 16   Đ Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.                            

19 17   X  Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

(Tr) Thánh Phao-lô Thánh giá, Linh mục.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

20 18   X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Xứ Tân Lang, Đồng Cháy, Thiện Mỹ, Mỹ Thượng, Pháp Vân, họ Thiên, họ Phúc Quan, họ Ninh Lão, và họ Đồng Lạc chầu Mình Thánh.                 

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh.                                

Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).                    

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cùng nhau học giáo lý

159. Tại sao Hội Thánh được gọi là Ðền thờ Chúa Thánh Thần?

T. Bởi vì Chúa Thánh Thần ngự trong thân thể là Hội Thánh, trong “Ðầu” và trong “các chi thể” của Hội Thánh; hơn nữa, Ngài xây dựng Hội Thánh trong đức mến, nhờ Lời Chúa, các Bí tích, các nhân đức và các đặc sủng.

160. Ðặc sủng là gì?

T. Ðặc sủng là những ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần được ban tặng cho một số người vì lợi ích của con người, vì những nhu cầu của thế giới và đặc biệt là để xây dựng Hội Thánh. Chỉ có Huấn quyền của Hội Thánh mới có thẩm quyền nhận định các đặc sủng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21  19   X   Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

22  20   X Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.           

(Tr) Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.

Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

23 21   X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo.

Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

24 22   X  Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.                                   

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (+1860), Tử đạo.

Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

25 23   X Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.                                  

Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

26  24   Đ Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (+1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.                                

27 25   X   CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Thượng Lâm, Tiêu Hạ, Ninh Mật, Đồng Chiêm, Lại Xá, họ Định Quán, họ An Cốc, họ Hoàng Lý, họ Quế Dương Làng, họ Văn Phái, họ Trại Hương, và họ Đọ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.

Cùng nhau học giáo lý

161. Tại sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất?

T. Hội Thánh có đặc tính là duy nhất, vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là sự duy nhất của một Thiên Chúa trong Ba Ngôi; có Ðấng sáng lập và làm Ðầu là Ðức Giê-su Ki-tô, Ðấng qui tụ mọi dân tộc trong sự duy nhất của một thân thể; có Chúa Thánh Thần như linh hồn, Ðấng hợp nhất tất cả các tín hữu vào sự hiệp thông trong Ðức Ki-tô. Hội Thánh có cùng một đức tin, một đời sống Bí tích, một chuỗi kế nhiệm tông truyền duy nhất, cùng một niềm hy vọng chung và cùng một đức mến.

162. Hội Thánh duy nhất của Ðức Ki-tô tồn tại ở đâu?

T. Với tính cách là một cộng đoàn được thiết lập và tổ chức ở trần gian, Hội Thánh duy nhất của Ðức Ki-tô tồn tại (subsistit in) trong Hội Thánh Công giáo, được điều hành do vị kế nhiệm thánh Phê-rô và do các Giám mục hiệp thông với ngài. Chỉ nhờ Hội Thánh này người ta mới có thể đạt được cách đầy đủ các phương tiện cứu độ, vì Chúa đã trao phó tất cả những gì thiện hảo của Giao ước Mới cho tập thể tông đồ duy nhất, có thánh Phêrô đứng đầu.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28  26   Đ  Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.           

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.                

29 27   X  Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.                                    

Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

30  28   X Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.                                    

Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

31 29   X Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.                                            

Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Scroll to Top