LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Hướng tới những người hành hương trong niềm hy vọng

Chúng ta cầu xin Chúa, để Năm Thánh này củng cố đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Ki-tô Phục Sinh đang ở giữa chúng ta, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương trong niềm hy vọng Ki-tô giáo.

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH

NĂM PHỤNG VỤ 2024 – 2025

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

01 01 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

02 02 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.                                   

03 03 Tr Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

04 04   Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.                          

05 05   Tm Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.                                 

06  06   Tm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

07 07   Tr  Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.                           

08 08   Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

09 09   Tr Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.                                   

10 10   Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-re-tô.

11 11   Tm  Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

12 12   Tm Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).   

13 13   Đ Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

14 14   Tr Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

15 15   Tm (H) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

16 16 Tm  Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

17 17 Tm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

18 18 Tm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

19 19   Tm Thứ NămTuần III Mùa Vọng.                               

20 20   Tm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

21 21 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

22 22 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

23 23 Tm  Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.         

24 24 Tm Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

25 25 Tr  Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

26 26 Đ Thứ Năm. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

27 27 Tr Thứ Sáu. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

28 28   Đ Thứ Bảy. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

29 29   Tr CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.

30 30    Tr Thứ Hai. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.                        

31 01/12 Tr Thứ Ba. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Lên đầu trang