LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho anh chị em di dân

Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em di dân, vì chiến tranh hoặc nghèo đói, khiến họ phải dấn thân vào những hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, được đón tiếp, và tìm được đời sống thuận lợi tại các quốc gia đón tiếp họ.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

01 25   Đ  Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (U1862), Tử đạo.                                          

Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.

02 26   Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần I.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là ơn cứu độ cho toàn thế giới (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.                                    

Xứ Phủ Lý, Hàng Bột, và xứ Lại Yên chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (U1862), Tử đạo.           

Không cử hành lễ thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

Cùng nhau học giáo lý

122. Hiệu quả hy tế của Ðức Ki-tô trên thập giá là gì?

T. Chúa Giê-su tự nguyện hiến dâng mạng sống mình làm hy lễ đền tội, nghĩa là Người sửa lại tội lỗi chúng ta bằng sự vâng phục trọn vẹn của Người vì tình yêu cho đến chết. Tình “Yêu thương đến cùng” (Ga 13,1) của Con Thiên Chúa đã giao hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa. Như vậy, Hy lễ Vượt qua của Ðức Ki-tô cứu chuộc mọi người cách độc nhất vô nhị, hoàn hảo và tối hậu, và mở lối cho họ vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.

123. Tại sao Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ vác lấy thập giá của họ?

T. Khi kêu gọi các môn đệ vác thập giá mình mà theo Người, Chúa Giê-su muốn những người đầu tiên hưởng nhờ hy tế cứu độ của Người được kết hợp vào hy tế ấy.

124. Thân xác của Chúa Giê-su ở trong tình trạng nào khi Người nằm trong mồ?

T. Ðức Ki-tô đã chết thật sự và đã được mai táng thật sự. Nhưng quyền năng Thiên Chúa đã gìn giữ thân xác Người khỏi bị hư nát.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

03 27   Đ  Thứ Hai Tuần IX Thường Niên.

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.                                                                   

Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (U1862), Tử đạo.                     

2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.

04 28  X Thứ Ba Tuần IX Thường Niên.                                         

2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

05 29  Đ Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.                                 

Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (U1862); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (U1862), Tử đạo.

2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

06 01/5  X Thứ Năm Tuần IX Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

(Tr) Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.                        

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (U1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (U1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (U1862), Tử đạo.                                    

2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

07 02   Tr Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

Hôm nay Đức Tổng Giám Mục Giu-se dâng Tổng Giáo Phận cho Trái Tim Chúa.

Các nhà thờ chính xứ sẽ chầu Mình Thánh Chúa để đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su, yên ủi Trái Tim Chúa vì những tội phạm đến phép Thánh Thể. Đọc kinh Đền Tạ và kinh Cầu Trái Tim Chúa Giê-su, trước Mình Thánh Chúa để trong Mặt Nhật. Cha xứ sẽ đọc kinh Dâng Xứ cho Trái Tim Chúa. Nơi nào không tiện làm việc đền tạ hôm nay, sẽ làm trong Chúa nhật tới.        

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.                 

08 03   Tr Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!                          

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

09 04   X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Xứ Yên Kiện, Văn Lãng (Mường Đổn), họ Lạt Dương, và họ Phố Bói chầu Mình Thánh.              

Không cử hành lễ thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.

Cùng nhau học giáo lý

125. “Ngục tổ tông” mà Chúa Giê-su đi xuống là gì?

T. “Ngục tổ tông” – khác với hỏa ngục của án phạt – là tình trạng của những người chết trước thời của Chúa Giê-su, dù họ lành thánh hay xấu xa. Với linh hồn được kết hợp với Ngôi vị thần linh, Chúa Giê-su xuống với những kẻ công chính trong ngục tổ tông, là những người đang mong chờ Ðấng Cứu Chuộc họ, để cuối cùng họ có thể đạt được sự hưởng kiến Thiên Chúa. Sau khi nhờ cái chết của Người, Chúa Giê-su đã chiến thắng cả sự chết lẫn ma quỉ là “lãnh chúa của sự chết” (Hr 2,14), Người giải thoát những người công chính đang mong chờ Ðấng Cứu Chuộc, và Người mở cửa trời cho họ.

126. Cuộc Phục sinh của Chúa Giê-su có vị trí nào trong đức tin của chúng ta?

T. Cuộc Phục sinh là chân lý cao cả nhất của đức tin chúng ta vào Ðức Ki-tô. Với thập giá, cuộc Phục sinh là phần thiết yếu của mầu nhiệm Vượt qua.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

10 05   X Thứ Hai Tuần X Thường Niên.                                                     

1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

11 06   Đ Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13.                        

12 07   X Thứ Tư Tuần X Thường Niên.      

Thánh Au-gút-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo.                     

1V 18,20-39; Mt 5,17-19.

13 08   Tr Thứ Năm Tuần X Thường Niên.               

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.                              

1V 18,41-46; Mt 5,20-26.                              

14 09   X Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.                             

1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.                                             

15 10   X Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.                            

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1V 19,19-21; Mt 5,33-37.

16 11  X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.                

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội (Họ Lương Sơn), và họ Kim Tân chầu Mình Thánh.                

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (U1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (U1862); và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (U1862), Tử đạo.        

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

Cùng nhau học giáo lý

127. Những “dấu chỉ” nào làm chứng cho cuộc Phục sinh của Chúa Giê-su?

T. Ngoài dấu chỉ chính yếu là mồ trống, cuộc Phục sinh của Chúa Giê-su được làm chứng bởi một số phụ nữ; họ là những người đầu tiên đã gặp gỡ Người và đã báo tin cho các Tông đồ. Tiếp đó, Chúa Giê-su đã “hiện ra với Kêpha” (tức là thánh Phê-rô), rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra cùng một lúc với hơn năm trăm anh em (1 Cr 15,5-6) và còn nhiều người khác nữa. Các Tông đồ đã không thể bày đặt ra chuyện Phục sinh, vì Phục sinh đối với họ là chuyện không thể có được. Quả thật, Chúa Giê-su cũng đã trách cứ sự cứng lòng tin của họ.

128. Tại sao Phục sinh cũng là một biến cố siêu việt?

T. Tuy là một sự kiện mang tính lịch sử, có thể xác định và chứng thực qua các dấu chỉ và chứng cớ, nhưng vì là việc nhân tính của Ðức Ki-tô bước vào vinh quang của Thiên Chúa, nên Phục sinh cũng siêu việt và vượt quá lịch sử, thực sự là Mầu nhiệm đức tin. Chính vì thế, Ðức Ki-tô Phục sinh không tỏ mình ra cho thế gian, nhưng chỉ cho các môn đệ Người, làm cho họ trở thành những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

17 12   X Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (U1862), Tử đạo.                         

1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

18  13   X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.     

1V 21,17-29; Mt 5,43-48.

19 14   X Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ.                                 

2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

20 15   X Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.                          

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

21 16   Tr Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.               

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

22  17   X Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo.                                            

2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.     

23  18   X  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Xứ Nam Xá chầu Mình Thánh.

(Tr)Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Chiều nay, cử hành Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta thay vì lễ Chúa nhật XII Thường niên.                                                      

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cùng nhau học giáo lý

129. Thân xác phục sinh của Chúa Giê-su ở trong tình trạng nào?

T. Sự Phục sinh của Ðức Ki-tô không phải là một cuộc trở lại đời sống trần thế. Thân xác phục sinh của Người, cũng chính là thân xác đã chịu đóng đinh, và vẫn mang vết tích của cuộc khổ nạn, nhưng từ lúc Phục sinh, thân xác này được tham dự vào đời sống thần linh với những đặc điểm của một thân xác vinh hiển. Vì thế, Ðức Giê-su Ki-tô Phục sinh tuyệt đối tự do khi hiện ra với các môn đệ Người, theo cách thức và nơi chốn như Người muốn, dưới nhiều hình dạng khác nhau.

130. Sự Phục sinh là công trình của Ba Ngôi Cực Thánh theo cách nào?

T. Sự Phục sinh của Ðức Ki-tô là một hành động siêu việt của Thiên Chúa. Cả Ba Ngôi cùng hoạt động chung theo tính cách riêng biệt của mỗi Ngôi: Chúa Cha bày tỏ quyền năng của mình; Chúa Con “lấy lại” sự sống mà Người đã tự do dâng hiến (Ga 10,17) bằng cách kết hợp linh hồn và thân xác mình, mà Chúa Thánh Thần làm cho sống động và tôn vinh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

24 19   Tr Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.                          

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.                               

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25 20   X Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.                            

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

26  21   X Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (U1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

27 22   X Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.                                    

(Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.                          

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo.

2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

28 23   Đ    Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

2V 25,1-12; Mt 8,1-4.

(Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.                         

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.                                

29 24   Đ  Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Hôm nay là lễ bổn mạng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, và là ngày kỷ niệm Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1999). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.   

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

30  25   X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.                               

Xứ Bút Sơn, họ Linh Nội, và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (U1838) Tử đạo.     

Không cử hành lễ các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

 Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

Cùng nhau học giáo lý

131. Ðâu là ý nghĩa và ảnh hưởng của cuộc Phục sinh đối với ơn cứu độ?

T. Phục sinh là chóp đỉnh của mầu nhiệm Nhập Thể, xác nhận thần tính của Ðức Ki-tô cũng như tất cả những gì Người đã làm và đã giảng dạy. Cuộc Phục sinh thực hiện tất cả các lời hứa của Thiên Chúa vì lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, Ðấng Phục sinh, Ðấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, là nguyên lý cho việc công chính hóa và sự phục sinh của chúng ta. Ngay từ bây giờ, Phục sinh mang lại cho chúng ta ơn được làm nghĩa tử Thiên Chúa, khiến chúng ta được thực sự tham dự vào sự sống của Con duy nhất, Ðấng sẽ làm cho thân xác chúng ta được sống lại vào ngày tận thế.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Lên đầu trang