LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho các chính trị gia

Chúng ta cầu xin Chúa, để các chính trị gia phục vụ dân chúng, làm việc vì sự phát triển toàn diện của con người và vì ích chung, quan tâm đến những người thất nghiệp và những người nghèo khổ nhất.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ
Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

 01 27   Tr  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.          

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.                

02 28   X  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.    

03 29   X  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.         

04 01/7 X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.                                         

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, Vạn Xá, họ La Phù, và họ Trương Cói chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.

Cùng nhau học giáo lý

138. Những tên gọi khác của Chúa Thánh Thần là gì?

T. “Chúa Thánh Thần” là Danh xưng của Ngôi Ba. Ðức Ki-tô cũng gọi Chúa Thánh Thần là Ðấng An Ủi (Parakletos – Trạng sư) và Thần Chân Lý. Tân Ước còn gọi Ngài là Thánh Thần của Ðức Ki-tô, của Ðức Chúa, của Thiên Chúa, Thánh Thần của Vinh quang, Thánh Thần của Lời hứa.

139. Những biểu tượng về Chúa Thánh Thần là gì?

T. Có rất nhiều biểu tượng về Chúa Thánh Thần: nước hằng sống tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu của Ðức Ki-tô và giải cơn khát cho những người đã được Rửa Tội; việc xức dầu, đó là dấu chỉ của bí tích Thêm sức; lửa biến đổi tất cả những gì lửa bén tới; áng mây, mờ tối hay rạng ngời, trong đó vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện; việc đặt tay thông ban Chúa Thánh Thần; chim bồ câu đã ngự xuống và ở lại trên Ðức Ki-tô lúc Người chịu phép rửa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05 02   X  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

(Tr) Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Rô-ma.                       

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

06 03   Tr Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.     

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.

07 04   X Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

(Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.                                                     

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

08 05   Tr Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

09 06   X Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.          

(Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, Trinh nữ, Tử đạo.

Nk 2,1-3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

10 07   Đ Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thầy Đức Cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.                                 

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.                          

11 08   X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.                            

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, Bắc Sơn, và họ Đầm Mơ chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1V 19,4-8; Ep 4,30–5,2; Ga 6,41-51.

Cùng nhau học giáo lý

140. “Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy” nghĩa là gì?

T. Từ “Các tiên tri” ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Thánh Thần linh ứng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Ðức Ki-tô; cũng chính Chúa Thánh Thần mạc khải mầu nhiệm Ðức Ki-tô trong Tân Ước.

141. Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi thánh Gio-an Tẩy Giả như thế nào?

T. Chúa Thánh Thần đổ tràn trên thánh Gio-an Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Thánh Thần, ông được sai đi để “chuẩn bị một dân cho Chúa” (Lc 1,17) và để loan báo việc Ðức Ki-tô, Con Thiên Chúa, ngự đến; đó là Ðấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Người, Ðấng “sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12 09   Đ Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (+1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (+1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (+1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

13 10   X  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.                   

Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

14 11   Đ Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.  

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15 12   Tr  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16  13   X Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary.   

Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

17 14   X Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

18 15   X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), Thụy Phương (Văn Phái), họ Ngọc Động, và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.  

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.

Cùng nhau học giáo lý

142. Ðâu là công trình của Chúa Thánh Thần nơi Ðức Ma-ri-a?

T. Mọi mong chờ việc Ðức Ki-tô đến và sự chuẩn bị cho Người trong Cựu Ước được Chúa Thánh Thần hoàn thành tất cả nơi Ðức Ma-ri-a. Một cách độc nhất vô nhị, Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ân sủng trên Ðức Ma-ri-a và làm cho đức trinh khiết của Mẹ nên phong phú, để Mẹ sinh hạ Người Con của Thiên Chúa trong thân xác. Chúa Thánh Thần đã làm cho Ðức Ma-ri-a trở thành Mẹ của “Ðức Ki-tô toàn thể,” nghĩa là của Ðức Ki-tô là Ðầu và của Hội Thánh là thân thể Người. Ðức Ma-ri-a hiện diện giữa nhóm Mười Hai ngày lễ Hiện Xuống, khi Thánh Thần khai mở “thời đại cuối cùng” với việc xuất hiện của Hội Thánh.

143. Trong sứ vụ trần thế, Ðức Giê-su Ki-tô có liên hệ gì với Chúa Thánh Thần?

T. Từ khi nhập thể, Con Thiên Chúa được thánh hiến trở thành Ðức Ki-tô trong nhân tính của Người nhờ việc xức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Ðức Ki-tô mạc khải Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của Người, hoàn thành lời hứa đã được ban cho các tổ phụ. Người trao ban Thánh Thần cho Hội Thánh vừa khai sinh khi thổi hơi trên các Tông đồ sau khi Người Phục sinh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19 16   X Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.                                 

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

20 17   Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

21 18   Tr Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (U1838), Tử đạo.

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

22 19   Tr Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

23 20   X  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.              

(Tr) Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ.

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

24 21   Đ  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51. 

25 22   X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô, Phú Thứ, Tân Lạc, Đô Hai, và họ Thọ Lão chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Lu-i, thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.

Cùng nhau học giáo lý

144. Ðiều gì dã xảy ra trong ngày lễ Ngũ tuần?

T. Năm mươi ngày sau cuộc Phục sinh, vào lễ Ngũ tuần, Ðức Giê-su Ki-tô vinh hiển đã đổ tràn Thánh Thần và mạc khải Ngài là một Ngôi Vị Thiên Chúa, qua đó Ba Ngôi cực thánh được mạc khải trọn vẹn. Sứ vụ của Ðức Ki-tô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh, được sai đi công bố và loan truyền mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26 23   X Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.                                     

2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.

27 24   Tr Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.        

2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

28 25   Tr  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.   

2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

29 26 Đ Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ.                             

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30 27   X Thứ Sáu Tuần XXI Thường niên.

1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.  

31 28   X Thứ Bảy Tuần XXI Thường niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

Lên đầu trang