LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho phụ nữ

Chúng ta cầu xin Chúa, để phẩm giá và sự phong phú của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa và sự phân biệt đối xử đối với họ mau chấm dứt.

Trong cả tuần này, đọc (hát) kinh Vinh Danh và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Linh mục (U1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Phao-lô, n tu.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.        

03 25   Tr   THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

04 26   Tr  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

05 27   Tr  THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phê-rê, Linh mục.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

06 28   Tr  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

07 29   Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa)                                

Ca vịnh tuần II.                             

Xứ Sở Kiện, Cẩm Cơ, Khoan Vĩ, Ngọc Mạch, Yên Duyên, họ Hùng Văn và họ Duyên Trang chầu Mình Thánh.  

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, Linh mục (U1861), Tử đạo.      

Không cử hành lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La San (Jean Baptist de la Salle), Linh mục và không cử cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.       

Cùng nhau học giáo lý

107. Ai được mời gọi tham dự vào Nước Thiên Chúa được Chúa Giê-su loan báo và thực hiện?

T. Chúa Giê-su mời gọi mọi người tham dự vào Nước Thiên Chúa. Cả kẻ xấu xa nhất trong các tội nhân cũng được mời gọi sám hối và đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Ngay trên mặt đất này, Nước Thiên Chúa đã thuộc về những ai đón nhận với tâm hồn khiêm tốn. Những mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa được mạc khải cho những người này.

108. Tại sao Chúa Giê-su biểu lộ Nước Trời bằng các dấu chỉ và phép lạ?

T. Chúa Giê-su làm các dấu chỉ và phép lạ kèm theo lời của Người, để chứng tỏ rằng Nước Trời đang hiện diện nơi Người, là Ðấng Mê-si-a. Mặc dù đã chữa lành một số bệnh nhân, Người không đến để loại trừ mọi cái xấu ra khỏi trái đất, nhưng trước hết là để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Cuộc chiến đấu chống lại ma quỉ báo trước rằng thập giá của Người sẽ chiến thắng “thủ lãnh thế gian” (Ga 12,31).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

08 30   Tr  Thứ Hai Tuần II Phục Sinh.

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng (25/3).

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.              

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

09 01/3 Đ Thứ Ba Tuần II Phục Sinh.

 Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).       

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

10 02   Tr Thứ Tư Tuần II Phục Sinh.                       

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

11 03   Đ Thứ Năm Tuần II Phục Sinh.        

Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

12 04   Tr  Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh.                                                          

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

13 05   Tr Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh.          

(Đ) Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

14 06   Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.                            

Xứ An Tập, Hà Thao, họ Lạc Chính, họ Đôn Thư Bến, và họ Mậu Chử chầu Mình Thánh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm linh mục vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.                  

Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

Cùng nhau học giáo lý

109. Trong Nước Trời, Chúa Giê-su đã trao quyền hành nào cho các Tông đồ của Người?

T. Chúa Giê-su chọn Nhóm Mười Hai, những chứng nhân tương lai cho cuộc phục sinh của Người. Người cho họ tham dự vào sứ vụ và quyền hành của Người để dạy dỗ, tha thứ tội lỗi, xây dựng và điều khiển Hội Thánh. Trong Nhóm này, thánh Phê-rô lãnh nhận “chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19) và chiếm địa vị thứ nhất, có sứ mạng gìn giữ đức tin được toàn vẹn và củng cố các anh em mình.

110. Việc Hiển Dung có ý nghĩa gì?

T. Trước hết, Thiên Chúa Ba Ngôi xuất hiện trong cuộc Hiển Dung: “Chúa Cha trong lời nói, Chúa Con trong nhân tính của mình, Chúa Thánh Thần trong đám mây sáng chói” (thánh Tô-ma A-qui-nô). Khi gợi lên cho ông Mô-sê và ông Ê-li-a về cuộc “ra đi của mình” (Lc 9,31), Chúa Giê-su cho thấy rằng vinh quang của Người phải kinh qua thập giá; và Người sống trước cuộc phục sinh và cuộc trở lại trong vinh quang của Người, lúc Người “sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15 07   Tr Thứ Hai Tuần III Phục Sinh.                                                                                 

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

16 08   Tr Thứ Ba Tuần III Phục Sinh.

Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.

17 09   Tr Thứ Tư Tuần III Phục Sinh.                                  

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

18 10   Tr Thứ Năm Tuần III Phục Sinh.                                   

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

19 11   Tr    Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.                                     

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.      

20   12  Tr   Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh.                             

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

21 13   Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Ca vịnh tuần IV.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để dấn thân phục vụ mở mang Nước Chúa. Ý chỉ này cần được giải thích trong bài giảng và được bao gồm trong lời nguyện tín hữu.   

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Bái Xuyên, Hạ Trang, Mỹ Hạ, Mỹ Thành (Mường Riệc), và họ Tân Hưng chầu Mình Thánh.

Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để trợ giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm Linh mục. Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa nhật này sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục.

Không cử hành lễ thánh An-sen-mô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

Cùng nhau học giáo lý

111. Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Ðấng Mê-si-a như thế nào?

T. Vào thời gian đã định, Chúa Giêsu quyết lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại từ cõi chết. Với tư cách là Ðức Vua Mê-si-a, Ðấng loan báo Vương quốc của Thiên Chúa đến, Người đi vào thành của Người, cỡi trên một con lừa. Những kẻ bé mọn đón rước Người bằng lời tung hô mà về sau được đưa vào kinh “Thánh! Thánh! Thánh!” trong Thánh Lễ: “Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,9). Phụng vụ Hội Thánh khởi đầu Tuần Thánh bằng việc cử hành biến cố này.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22 14   Tr Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh.

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.                

23 15   Tr Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh.          

(Đ) Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo.

(Đ) Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

24 16   Tr Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.          

(Đ) Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo.                 

Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.      

25 17  Đ Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Kinh Tiền tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng. 

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.                        

26 18   Tr Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.                                 

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

27 19   Đ  Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.         

Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục (U1856), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).                   

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

28 20   Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần I.       

Xứ Đại Lại, Yên Mỹ, Yên Lộ, Tân Độ, Thanh Lãm, họ Đanh Xuyên, và họ Bình Chính chầu Mình Thánh.

Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (U1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng (U1840), Tử đạo.                        

Không cử hành lễ thánh Phê-rô Cha-nen (Chanel), Linh mục, và thánh Lu-i đơ Mông-pho (Luis Grignion de Montfort), Linh mục. Và không không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

Cùng nhau học giáo lý

112. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su có tầm quan trọng nào?

T. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su, bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Người, là trung tâm của đức tin Ki-tô giáo. Vì ý định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần thay cho tất cả nhờ cái chết cứu độ của Con Thiên Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô.

113. Chúa Giê-su bị kết án vì những lời buộc tội nào?

T. Một số thủ lãnh Ít-ra-en đã kết án Chúa Giê-su chống lại Lề Luật, chống lại Ðền thờ Giê-ru-sa-lem và đặc biệt chống lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, bởi vì Người tự tuyên bố mình là Con của Thiên Chúa. Chính vì thế họ đã nộp Người cho quan Phi-la-tô, để Người bị kết án tử hình.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

29  21   Tr Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.

Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân, Linh mục (U1861), Tử đạo.                 

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

30 22   Đ Thứ Ba Tuần V Phục Sinh.

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).       

(Tr) Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.                                         

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.       

Scroll to Top