Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

logo_duc_hy_khue

Về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ vào ngày 22 tháng 8 năm 1959, trong thông cáo ra ngày 02/7/1959, Bề trên Giáo phận mời gọi và khuyên các giáo hữu hết lòng sùng kính Trái tim Đức Mẹ, và ăn ở xứng người đã dâng mình cho Trái tim Mẹ, cho đáng Đức Mẹ thương ban nhiều ơn.

————————–

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC CÁC XỨ DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MẸ

Ngày 02/7/1959

Phụ thêm thông cáo của Tòa Giám Mục Hà Nội về việc dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

1. Ngày 22 tháng 8 năm 1959 là ngày để chỉ các xứ dâng mình cho Trái tim sầu thẳm Vẹn sạch Đức Mẹ.

2. Trước ngày ấy, bắt đầu từ ngày 12, mọi năm đã quen làm tuần dọn lễ Đức Mẹ lên trời, và lễ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, năm nay các giáo hữu chú ý làm tuần ấy sốt sắng hơn, vừa để dọn mừng lễ như đã quen, vừa có ý dọn dâng xứ cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ.

3. Ngày ấy các Cha chính xứ, hay Cha phụ trách, sẽ chính thức dâng xứ mình hay các xứ mình coi, cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ, đoạn làm biên bản gửi về Tòa Giám mục. Bài dâng biên bản có thể theo mẫu đính theo thông cáo này, muốn làm thể khác cũng được.

4. Những xứ không có Cha chính xứ, hay Cha phụ trách ở, sẽ cử ít là hai người đại biểu đến nơi Cha phụ trách xứ ở và hợp ý với Người để dâng xứ mình cho Trái tim Đức Mẹ. Các giáo hữu ở nhà cũng nên hợp nhau trong nhà thờ xứ, nhà thờ họ mà đọc kinh: “Lạy Mẹ sầu bi” để dâng họ, dâng xứ mình cho Trái tim Đức Mẹ.

5. Ước mong rằng: ngày 22-8-1959 khắp mọi nơi trong cả Địa phận, cả nơi có Cha ở, cả nơi không có Cha, cả lúc Cha xứ đã chính thức dâng xứ rồi, cả lúc chưa dâng, các giáo hữu sẽ sốt sắng đọc kinh “Lạy Mẹ sầu Bi”, chẳng những đọc một lần mà đọc nhiều lần, hoặc riêng hoặc chung, trong gia đình, trong nhà thờ, để hợp ý với các Đấng bậc mà dâng mình, dâng họ, dâng xứ cho Trái tim Đức Mẹ.

6. Dù ngày 22-8-1959, Đức Giám mục chưa chính thức dâng Địa phận cho Trái tim sầu thẳm và Vẹn sạch Đức Mẹ, nhưng Người ước rằng: Từ ngày ấy và tiếp tục các ngày sau, giáo hữu năng đọc kinh “Lạy Mẹ sầu bi” có ý dâng cả Địa phận nữa, như thế là sửa soạn việc Đức Giám mục chính thức dâng Địa phận sau, và của lễ Người dâng sẽ đẹp lòng Đức Mẹ hơn.

7. Đức Giám mục khuyên các giáo hữu hết lòng sùng kính Trái tim Đức Mẹ, và ăn ở xứng người đã dâng mình cho Trái tim Mẹ, cho đáng Đức Mẹ thương ban nhiều ơn.

Trong thành phố Đức Mẹ, ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1959.

T.L. Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh

Bí thư

KINH DÂNG HỌ, XỨ, ĐỊA PHẬN CHO TRÁI TIM MẸ

Lạy Mẹ sầu bi, Mẹ không hề mắc vết nhơ tội lỗi, nhưng Mẹ lại đau khổ hơn người có tội. Lòng Mẹ đã chịu mọi khổ não, vì Mẹ thương chúng con. Mẹ đã muốn cùng Chúa Giê su con Mẹ, gánh tội nhân loại, cứu chuộc loài người chúng con.

Chúa Giêsu muốn cho chúng con biết lòng Mẹ, biết ơn Mẹ, sùng kính Trái tim Mẹ đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ tông.

Ôi xứng đáng và công bằng biết bao, điều Chúa Giêsu muốn: Chúng con muốn lạy Trái tim Mẹ, Trái tim trong sạch tốt đẹp mọi đàng, chúng con yêu mến Trái tim Mẹ. Trái tim nhân lành hay thương đã chịu mọi khổ não vì chúng con.

Lạy Mẹ, con vốn thuộc về Mẹ, nhưng chúng con muốn thuộc về Mẹ cho trọn hơn. Chúng con dâng mình, dâng họ, dâng xứ, dâng Địa phận chúng con cho Trái tim Mẹ. Trái tim đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng con ước mong mọi người, mọi nơi sùng kính Trái tim Mẹ.

Lạy Trái tim sâu thẳm và vẹn sạch Mẹ Maria, chẳng hề mắc tội Tổ tông truyền đã chịu khổ não vì chúng con, xin thương chúng con, xin đổ ơn đầy rẫy trên họ, trong xứ, trong Địa phận chúng con, trong cả Hội thánh. Xin ban cho kẻ lành nên lành thánh hơn, cho kẻ có tội trở về với Chúa, cho người chưa tin được chịu lấy ánh sáng đức tin, cho các gia đình được hòa thuận yêu thương nhau, chịu khó đi đàng ngay chính, và ra sức theo gương Thánh gia, cho Hội thánh thêm nhiều Linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ, nhiều Đấng thánh và được tự do hoàn toàn, cho thế giới được hòa bình, cho Tổ quốc chúng con được hưng thịnh và trở nên nước toàn tòng công giáo, cho chúng con được sống êm vui, hết lòng làm tôi Chúa, và đời sau được cai trị với Chúa trên nước trời, được hưởng phúc vui vẻ đời đời, thỏa lòng Mẹ ước mong cho con cái. Amen

Từ ngày 22 tháng 8 năm 1959 được phép đọc kinh này công khai trong nhà thờ.

Trong thành phố Đức Mẹ, ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội (02/7/1959)

J.M. Trịnh Như Khuê
Vic. Apost

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top