Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

logo_duc_hy_khue

Về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ vào ngày 22 tháng 8 năm 1959, trong thông cáo ra ngày 02/7/1959, Bề trên Giáo phận mời gọi và khuyên các giáo hữu hết lòng sùng kính Trái tim Đức Mẹ, và ăn ở xứng người đã dâng mình cho Trái tim Mẹ, cho đáng Đức Mẹ thương ban nhiều ơn.

————————–

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC CÁC XỨ DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MẸ

Ngày 02/7/1959

Phụ thêm thông cáo của Tòa Giám Mục Hà Nội về việc dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

1. Ngày 22 tháng 8 năm 1959 là ngày để chỉ các xứ dâng mình cho Trái tim sầu thẳm Vẹn sạch Đức Mẹ.

2. Trước ngày ấy, bắt đầu từ ngày 12, mọi năm đã quen làm tuần dọn lễ Đức Mẹ lên trời, và lễ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, năm nay các giáo hữu chú ý làm tuần ấy sốt sắng hơn, vừa để dọn mừng lễ như đã quen, vừa có ý dọn dâng xứ cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ.

3. Ngày ấy các Cha chính xứ, hay Cha phụ trách, sẽ chính thức dâng xứ mình hay các xứ mình coi, cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ, đoạn làm biên bản gửi về Tòa Giám mục. Bài dâng biên bản có thể theo mẫu đính theo thông cáo này, muốn làm thể khác cũng được.

4. Những xứ không có Cha chính xứ, hay Cha phụ trách ở, sẽ cử ít là hai người đại biểu đến nơi Cha phụ trách xứ ở và hợp ý với Người để dâng xứ mình cho Trái tim Đức Mẹ. Các giáo hữu ở nhà cũng nên hợp nhau trong nhà thờ xứ, nhà thờ họ mà đọc kinh: “Lạy Mẹ sầu bi” để dâng họ, dâng xứ mình cho Trái tim Đức Mẹ.

5. Ước mong rằng: ngày 22-8-1959 khắp mọi nơi trong cả Địa phận, cả nơi có Cha ở, cả nơi không có Cha, cả lúc Cha xứ đã chính thức dâng xứ rồi, cả lúc chưa dâng, các giáo hữu sẽ sốt sắng đọc kinh “Lạy Mẹ sầu Bi”, chẳng những đọc một lần mà đọc nhiều lần, hoặc riêng hoặc chung, trong gia đình, trong nhà thờ, để hợp ý với các Đấng bậc mà dâng mình, dâng họ, dâng xứ cho Trái tim Đức Mẹ.

6. Dù ngày 22-8-1959, Đức Giám mục chưa chính thức dâng Địa phận cho Trái tim sầu thẳm và Vẹn sạch Đức Mẹ, nhưng Người ước rằng: Từ ngày ấy và tiếp tục các ngày sau, giáo hữu năng đọc kinh “Lạy Mẹ sầu bi” có ý dâng cả Địa phận nữa, như thế là sửa soạn việc Đức Giám mục chính thức dâng Địa phận sau, và của lễ Người dâng sẽ đẹp lòng Đức Mẹ hơn.

7. Đức Giám mục khuyên các giáo hữu hết lòng sùng kính Trái tim Đức Mẹ, và ăn ở xứng người đã dâng mình cho Trái tim Mẹ, cho đáng Đức Mẹ thương ban nhiều ơn.

Trong thành phố Đức Mẹ, ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1959.

T.L. Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh

Bí thư

KINH DÂNG HỌ, XỨ, ĐỊA PHẬN CHO TRÁI TIM MẸ

Lạy Mẹ sầu bi, Mẹ không hề mắc vết nhơ tội lỗi, nhưng Mẹ lại đau khổ hơn người có tội. Lòng Mẹ đã chịu mọi khổ não, vì Mẹ thương chúng con. Mẹ đã muốn cùng Chúa Giê su con Mẹ, gánh tội nhân loại, cứu chuộc loài người chúng con.

Chúa Giêsu muốn cho chúng con biết lòng Mẹ, biết ơn Mẹ, sùng kính Trái tim Mẹ đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ tông.

Ôi xứng đáng và công bằng biết bao, điều Chúa Giêsu muốn: Chúng con muốn lạy Trái tim Mẹ, Trái tim trong sạch tốt đẹp mọi đàng, chúng con yêu mến Trái tim Mẹ. Trái tim nhân lành hay thương đã chịu mọi khổ não vì chúng con.

Lạy Mẹ, con vốn thuộc về Mẹ, nhưng chúng con muốn thuộc về Mẹ cho trọn hơn. Chúng con dâng mình, dâng họ, dâng xứ, dâng Địa phận chúng con cho Trái tim Mẹ. Trái tim đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng con ước mong mọi người, mọi nơi sùng kính Trái tim Mẹ.

Lạy Trái tim sâu thẳm và vẹn sạch Mẹ Maria, chẳng hề mắc tội Tổ tông truyền đã chịu khổ não vì chúng con, xin thương chúng con, xin đổ ơn đầy rẫy trên họ, trong xứ, trong Địa phận chúng con, trong cả Hội thánh. Xin ban cho kẻ lành nên lành thánh hơn, cho kẻ có tội trở về với Chúa, cho người chưa tin được chịu lấy ánh sáng đức tin, cho các gia đình được hòa thuận yêu thương nhau, chịu khó đi đàng ngay chính, và ra sức theo gương Thánh gia, cho Hội thánh thêm nhiều Linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ, nhiều Đấng thánh và được tự do hoàn toàn, cho thế giới được hòa bình, cho Tổ quốc chúng con được hưng thịnh và trở nên nước toàn tòng công giáo, cho chúng con được sống êm vui, hết lòng làm tôi Chúa, và đời sau được cai trị với Chúa trên nước trời, được hưởng phúc vui vẻ đời đời, thỏa lòng Mẹ ước mong cho con cái. Amen

Từ ngày 22 tháng 8 năm 1959 được phép đọc kinh này công khai trong nhà thờ.

Trong thành phố Đức Mẹ, ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội (02/7/1959)

J.M. Trịnh Như Khuê
Vic. Apost
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top