Thư về Đức Cha phó Kính qua đời

Ngày 24/5/1923, Đức cha Đông thông báo Đức cha phó Kính đã qua đời. Đức cha phó Kính (Louis Marie Henri Joseph Bigolet, M.E.P) làm giám mục hiệu toà Antipharae, và được bổ nhiệm làm giám mục phó của địa phận Tây Đàng Ngoài ngày 27/6/1911.

—————————-

THƯ VỀ ĐỨC CHA PHÓ KÍNH QUA ĐỜI

Gửi lời kính các đấng các bậc, các con chiên địa phận Tây được bằng yên.

Vậy vừa được tin Đức Cha Juse Kính về thiên đàng hôm qua là ngày riêng ông thánh Juse quan thày người: ấy người đầy công, thì Đức Chúa Lời đã định ban phúc cho người ngay; còn địa phận đang đau đớn thương tiếc, song thể nào ta phải nhớ Đức Chúa Lời định làm sao cũng có ý thương, cho nên là phải cúi đầu mà thầm thĩ như Đức Chúa Jêsu mà rằng: Non mea voluntas, sed lua fiat.

Vậy các xứ nhớ những công lao khó nhọc người đã hết sức sinh ích mọi đàng, thì phải liệu từ ngày 28 cho đến ngày 30 tháng này, nghĩa là: ngày thứ 2 hay là thứ 3, thứ 4 tuần sau, mà làm một lễ mồ, và giục lòng sốt sắng chịu lễ cho đông, có ý biết ơn người và câu nguyện theo ý Đức Chúa Lời.

Bấy nhiêu, xin các ông nhớ cầu nguyện cho tôi vuối.

Kẻ Sở, 24 Maiô 1923

† P. M. Đông Vítvô ký

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top