Trò chơi ô chữ – Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm A

Đáp án: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Năm C

1. Vòng gai                        

2. Chế giễu                           

3. Hai

4. Ky-rê-nê                   

5. Giấm           

6. Thiên đàng          

7. Hôm nay

Từ Khóa: Vua Kitô

Scroll to Top