Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III thường niên – Năm C

ĐÁP ÁN Ô CHỮ KỲ TRƯỚC: Chúa nhật II thường niên – Năm C

GÓI SỐ 1

1. Hết rượu

2. Lít

3. Thanh tẩy

4. Tân lang

5. Thân mẫu

6. Khách mời

7. Chum đá

Từ khóa: TÍN THÁC

GÓI SỐ 2

1. Ngày thứ ba

2. Galilê

3. Các môn đệ

4. Hết rượu

5. Nước

6. Khởi nguyên

7. Quản tiệc

8. Ngà ngà

Từ khóa: TIN TƯỞNG

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top