Trò chơi ô chữ – Chúa nhật IV mùa Chay 2024 – Năm B

Tin Mừng (Ga 3,14-21)

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

14 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Đáp án: Ô chữ Chúa nhật III mùa Chay 2024 – Năm B

1. Người Do thái
2. Thành Giê-ru-sa-lem
3. Gia súc
4. Thương mại
5. Đền thờ
6. Người đổi tiền
7. Dơ bẩn
8. Phá hủy xây dựng
9. Các môn đệ
10. Thánh truyền
11. Nhiệt tâm
12. Tin tưởng
13. Phục sinh
14. Giả vờ
TỪ KHÓA: THANH TẨY ĐỀN THỜ

Lên đầu trang