Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XXIV Thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B1       

1. Kéo riêng ra

2. Thập tỉnh

3. Tốt đẹp cả

4. Hãy mở ra

5. Đặt tay

6. Lỗ tai

7. Hết bị buộc

8. Mở ra

Từ khóa: ÉPPHATHA

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B2

1. Thập tỉnh                          

2. Điếc và ngọng                             

3. Đặt tay                  

4. Miếng

5. Đặt ngón tay                    

6. Bôi vào lưỡi                                 

7. Tai                         

8. Ép-pha-tha

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top