Trò chơi ô chữ – Lễ Mình và Máu 2023 – Năm A

Phúc Âm: Ga 6, 51-58

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Đáp án: Lễ Chúa Ba Ngôi 2023 – Năm A

1. Thánh Phaolô

2. Hoàn thiện

3. Thiên Chúa

4. Chúa Giêsu Kitô

5. Ơn hiệp thông

6. Chim bồ câu

7. Thiên Chúa Ba Ngôi

8. Lễ Chúa Ba Ngôi

9. Amen

10. Tin

11. Nếu thì

12. Sống đời đời

13. Danh xưng

14. Yêu

15. Lên án thế gian

16. Cứu độ thế gian

Từ khóa: THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top