Về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Sau 10 năm ra thông cáo về việc làm nhà tràng Lý đoán và nhà nguyện, đến ngày 2/2/1908, trong thư chung làm tại Kẻ Sở, Đức Giám mục Phêrô Maria Đông bày tỏ lòng cám ơn các giáo hữu đã rộng lòng giúp địa phận hoàn thành công việc xây dựng nhà tràng và nhà nguyện. 

———————————

VỀ NHỮNG KẺ ĐÃ GIÚP NHÀ TRÀNG LÝ ĐOÁN

Năm 1897 khi Bề trên làm thư khuyên giáo về sự làm lại nhà chầu và nhà tràng Lý đoán, thì đã dạy rằng: ai công đức tiền của về việc ấy, nhà chung sẽ làm mỗi tuần lễ một lễ là ngày thứ tư cầu nguyện cho; và các thày già cũng sẽ chỉ sự lần hạt ngày thứ tư về ý ấy cho đủ 10 năm. Nay đã hết hạn từ ngày mồng một tháng Januariô vừa rồi, cho nên hôm nọ nhà tràng đã làm một lễ mồ trọng thể lả nghĩa một lần sau hết cho các kẻ đã làm ơn đã giúp của. Song dù hết hạn về sự làm lễ, Bề trên định rằng: Từ rầy về sau khi các thày già lần hạt ngày thứ tư cũng sẽ chỉ cầu nguyện cho các kẻ đã giúp việc nhà tràng như đã quen chỉ trong mười năm vừa rồi.

Vậy xin các ông cho con chiên biết sự Bề trên đã định làm vậy; mà nhân dịp Bề trên cũng xin giã ơn lòng các ông và các con chiên vì đã giúp nhà chung sửa sang làm lại sở nhà tràng Lý đoán xứng đáng sạch sẽ dường ấy, cùng lại xin Đức Chúa Lời lả công cho mọi người cả đời này và đời sau vô cùng.

Tại Kẻ Sở, ngày mồng 2 Februariô 1908

Phêrô Maria Vítvồ Ký

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top